2 7 1 3. MRT. 'Q33 /(Sfptf4/€ G&>t>.- ste nippertje nog eens opbellen en een koers van 99V2 pet. bedingen. Dat is afkeurenswaardig. VOORZ. Deze geste deed ook mij niet erg sympathiek aan, maar ik moet er de Raad mededeeling van doen. dhr. van LOON. De voorwaarden lijken ook mij niet erg aanlokkelijk. Heeft U nog bij anderen geïnformeerd VOORZ. antwoordt bevestigend. Hierna wordt z. h. s. besloten onder goedkeuring van Ged. Staten met de N. V. Hollandsche Sociëteit van Levensverze keringen een geldleening aan te gaan groot f24000 a 4 pet. tegen den koers van 99 Va pet. Vervolgens komt ter tafel. 1. verzoek van J. P. A. van de Reijt, Ambtenaar ter Secretarie om toestemming tot het aan nemen van het acquisiteurschap eener Le vensverzekering maatschappij en het agent schap eener brandassurantiemaatschappij Dit verzoek wordt om advies in han den der Salaris-Commissie gesteld. 2. Verzoek van G. Bogers en andere bewoners van de Olmendreef en Pieterse Ronduit om electrificatie dezer wegen Over dit verzoek zal het advies van de P.N.E.M. worden ingewonnen. 3. Rapport der Commissie voor Open bare werken inzake aansluiting bij het Bouw- Woning- en Welstandstoezicht in Westelijk Noord Brabant. Na eenige discussie wordt besloten over deze aangelegenneid in de maand Me! een definitieve beslissing te nemen. 4. Rapport der Commissie voor Open bare Werken inzake verbetering van den Fabrieksdijk. Z. h. s. wordt besloten de voorgestelde verbeteringen uit te voeren. De voorzitter schorst hierna de open bare vergadering, waarna de Raad over gaat in besloten zitting. Na heropening door den Voorzitter is allereerst het woord aan den heer Delhez die spreekt over H uurtoeslag aan steuntrekkenden dhr. DELHEZ. Destijds is door den Raad mijn voorstel tot het invoeren van een huurtoeslag op de steunuitkeering aan genomen. De uitvoering van dit voorstel berust bij Burgemeester en Wethouders 17 ✓w

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 28