4/t,/<^/.-' 28 1 3. MRT. !9!?R dhr. van den BERQH. Men heeft nu als basis juist drie gemeenten uit Zeeland genomen. Was het niet mogelijk geweest om wat ruimer te werk te gaan en ook eens naar een Brabantsche gemeente te zien. VOORZ. Ik neb zooeven al aan den heer Moors gezegd, dat hij een ander vöorstel kan doen. dhr. MOORS. Ik heb liever dat dhr. van den Bergh d it doet. dhr. van den BERGH. Dan stel ik voor om mede als basis te nemen de gemeente Veghel, met f5.53 per leerling zoodat de vergoeding per leerling kan worden vast gesteld op f 5.18 dhr. OVERHEIJDEN steunt dit voorstel dhr. HERBERS. vraagt stemming over 't voorstel Het voorstel in stemming gebracht wordt aangenomen met 9 tegen 4 stem men. Vóór stemden de heeren van den Kie- boom, Huijsmans, van Nieuwenhuijzen, Kostermans, Ruijten, Overheijden, v d. Bergh, Delhez, en Moors. Tegen de heeren Jochems, van Loon, Herbers en Swagemakers. Z. n. s. wordt verder besloten de ver goeding per leerling voor U.L.O. over 1934 te bepalen op f 12.34 per leerling. Als basis worden genomen de gelijksoor tige gemeenteen Weststellingswerf met f 11.01, Smallingerland met f 12.84f0.50 administratiekosten en Tholen met f 15,30 f0.50 administratiekosten. 10. AANGAAN GELDLEENING Groot f24000 a 4 3/8 pet. ter conso lidatie tijdelijke geldleening groot f 25000 VOORZ. Het aanvankelijk aanbod van den geldscnieter te weten de N.V. Hol- landsche Sociëteit van Levensverzekeringen was aanvankelijk om de leening te plaat sen tegen 4 pet., a pari. Gistermorgen ben ik echter opgebeld en is mij medege deeld dat de Sociëteit wel bereid is het geld te leenen doen tegen een koers van 88 G (Spr. doet vervolgens voorlezing van de voorwaarden waaronder het bedrag wordt verstrekt.) dhr. HERBERS. De Maatschappij heeft aanvankelijk net geld willen geven tegen 4 pet. a pari. En nu op het laat- 16

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 27