1 3. MRT. nen we toch nog op de eerste plaats de zuinigneid te betrachten. dhr. MOORS. De kosten zijn gemaakt, doordat de rekening der gemeente ver achterop komt. dhr. van LOON. Er is een tijd geweest dat Nederland op onderwijsgebied zeer royaal was. Wij hebben voor onderwijs doeleinden steeds veel dieper in de beurs getast dan in het buitenland het geval is. Ik was voor eenige dagen in Boedapest, om mijn pleegkind te bezoeken. Dit volgt daar een middelbare school, onderwijs dat ongeveer gelijk te stellen is met de 4e klas van een Nederlandsche H.B.S. Doch dat kind neeft geen enkel boek in handen gehad, en wel omdat de ouders te arm zijn om boeken te koopen, en de gemeente ze niet bescnikbaar stelt. Ten slotte heeft ze toch nog een examen gedaan, en met gunstig resultaat. Zoo is net in buitenland, maar wan neer ik mijn eigen schooljeugd naga, toen waren de leermiddelen van dien aard dat de kosten per leerling zeker niet meer dan f 1 per jaar bedroegen. De oorlog en de na-oorlog heeft op dit alles zijn stempel gedrukt, maar als het noodig is dan kan op onderwijsgebied nog heel wat bezuinigd worden. Thans is het echter de vraag: Doet zich het geval voor dat de schoolbesturen in moeilijkheden zitten Zoo ja, dan ben ik wel bereid om aan de vaststelling van een hooger bedrag mede te werken. dhr. MOORS. De schoolbesturen heb ben zien gebaseerd op de cijfers die des tijds werden vastgesteld. Nu deze zoover verlaagd zijn, zitten ze in moeilijkheden. dnr. van den BEROH. Was vorig jaar het bedrag hooger VOORZ. Een weinig hooger L.O. be droeg f 5.94 en U.L.O. f 13.04 per leerling dhr. KOSTERMANS. We behoeven niet zoo terug te blikken op vroeger zooals de heer van Loon doet. Wanneer men nagaat de kosten die wij nu moeten maken voor het vervoer van leerplichtige kinderen, vroeger is daaraan nooit gedacht. VOORZ. Dat vervoer is nu niet aan de orde. j i dhr. KOSTERMANS. Ik wil maar zeg gen dat de tijden s terk veranderd zijn. De kinderen moeten op de school hebben, wat voor een degelijk onderwijs noodig is. 15

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 26