/Ivf v*/, - 2 4 1 3. MRT. !™i ten gemaakt, waarbij dan gerekend werd op een vergoeding per leerling zooals men kan verwachten te zullen toegekend krijgen. Wanneer nu later dat bedrag aanzienlijk lager wordt vastgesteld dan kunnen de schoolbesturen in groote moei lijkheden komen. Ik zou U willen vragen, staat 't vast dat dit de meest juiste cijfers zijn. Voldoen deze plaaatsen aan de voorwaarden die de wet stelt. VOORZ. Jawel, we moeten als basis nemen, gemeenten die behooren tot de 8ste klasse van den tabel behoorende bij de wet op de Personeele Belasting zooals die tabel Juidde op 31 December 1930 De Raad is echter bevoegd om andere be dragen te nemen. Op „dezen staat" treft U meerdere gemeenten aan. dhr. MOORS.. Ik weet wel dat de grootst mogelijke zuinigheid moet wor den betracht en dit gebeurt ook. Maar het zou toch erg zijn, indien later bleek dat de scnoolbesturen uitgaven hadden gedaan, die de vergoeding te boven gaan. dhr. HERBERS. Ik meen toch dat we de lijn moeten volgen die ons door het hooger gezag voortdurend wordt aange geven, n.l. bezuinigen. dhr. MOORS. Als blijkt dat de school besturen toch de noodzakelijke zuinigheid in acht nemen, en alleen de noodzakelijke leermiddelen aanschaffen, dan is hettreu rig dat ze die niet vergoed krijgen. VOORZ. Maar U kunt voorstellen om andere gemeenten als basis te nemen. dhr. v. NIEUWENHUIJZEN. Hoe komt U precies aan de aanwijzing, welke ge meenten als basis gelden. VOORZ. Het zijn de gemeenten die evenals Steenbergen behooren tot de 8e klasse van den tabel behoorende bij de wet op de Personeele Belasting. Dit zijn in den zin der wet gelijksoortige gemeenten. dhr. van LOON. De heer Moors zegt „Het kan tot groote moeilijkheden aanlei ding geven." Accoord; als de schoolbestu ren hebben uitgegeven, voordat ze het bedrag der vergoeding kennen, en achteraf blijkt dat ze dat bedrag overschreden heb ben, dan kunnen zij zeker in zwarigheden komen. Maar is dat inderdaad het geval? Zoo ja, dan mogen we wel wat royaler zijn. Maar als men zegt: „Het zou kunnen dat ze in moeilijkheden komen", dan die- 14

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 25