(féj&dccsL /am 1 3. MRT. talen. Spr. acht dat niet billijk, en meent dat het belang der ingezetenen meebrengt dat een scnipper zoo lang mogelijk blijft liggen. Spr. wil derhalve dezen termijn met drie dagen uitbreiden. VOORZ. Ik acht dit verkeerd met het oog op de d rukke tijden b.v. in de cam pagne. Alsdan zouden zich moeilijkhe den kunnen voordoen, doordat een schip per niet aan den wal kan komen, omdat een ander daar blijft liggen. Ik wil U wel toezeggen dat deze be paling soepel zal worden toegepast. dhr. HERBERS. Dan kan ik mij er mee vereenigen. De voorgestelde wijzigingen worden vervolgens z. h. s. aangenomen. 6. VASTSTELLING WIJZIGING BE- ~y GROOTING 1935. (Stukken no. 18.) Z. h. s. wordt besloten, onder goedkeu ring van Oed. Staten deze begrooting te wijzigen zooals door B. en W. wordt voorgesteld. 7. VASTSTELLING AANVULLINGS KOHIER STRAATBELASTING 1935 Z. h. st. wordt besloten dit kohier vast te stellen tot een bedrag van f 95.33 8. VASTSTELLING KOHIER HON DENBELASTING 1936. Z. h. s. wordt besloten dit kohier vast te stellen tot een bedrag van f 1875. 9. VASTSTELLING VERGOEDIP 7 INGEVOLGE ART. 101 DER L.O.-A //v.*,. 1920 OVER 1934 EN VOORSCHOT VOORZITTER. We nebben in i fit schillende gelijksoortige gemeenten naar de kosten per leerling volgens de laatst vastgestelde gemeenterekening geïnfor meerd. Die kosten bedroegen voor L.O. in de gemeenten Stavenisse f4.82, St. An- naland f5.18 en Arnemuiden f5.51—f 0.50 administratiekosten f5.01. De vergoeding voor L.O. over 1934 kan dus worden vastgesteld op f5.01 per leerling en het voorscnot over 1936 op 80 pet. daarvan dhr. MOORS. Dit bedrag is lager dan tot heden gegolden heeft en dit kan voor de schoolbesturen wel eens tot moeilijk heden aanleiding geven. De gemeente komt met de vaststelling om de vergoe ding steeds een paar jaar achterop en dikwijls heeft het schoolbestuur reeds kos 13

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 24