6 1 8. MRT. Waarom moeten wij steeds vooropgaan? VOORZ. zegt dat de motie van den heer Herbers niet in behandeling kan ko- men- De Raad is vo'gens de Ambtenaren wet 1929 verplicht deze reglementen vast te stellen, hetgeen in meerdere gemeentén reeds heeft plaats gehad. Ged. Staten heb ben reeds Herhaaldelijk op de vaststelling van deze rechtspositiereglementen aange drongen. De eerste maal geschiedde dit reeds bij schrijven van 13 Maart 1935, en laatstelijk is er nog aan herinnerd bij brief van 15/16 October 1935. Bovendien heeft mijnheer Hellemons nog verschillen de rappèls onder zich. Ik geloof dus dat hieruit toch wel dui delijk blijkt, dat ik niet te vroeg met een voorstel bij den Raad ben gekomen. dhr. HERBERS. Het kan zijn dat de Raad verplicht is om deze reglementen vast te stellen, maar dan zullen Ged. Sta ten toch een handleiding moeten geven. Ik zou niet graag hebben dat de inge zetenen net wisten wat in deze reglemen ten staat, vooral dat artikel 40bis. VOORZ. De inwoners mogen alle raads besluiten van de openbare vergadering inzien. dhr. HERBERS. Als men deze reglemen ten ziet, en men let op het particuliere be drijf, dan is het verschrikkelijk. Ik stel voor deze stukken aan te houden tot de volgende vergadering, zoodat de leden ze nog eens kunnen bestudeeren. dhr. MOORS, steunt het voorstel van dhr. Herbers, hetwelk vervolgens z. h. s. wordt aangenomen. 4. AANMERKINGEN VAN GED. STATEN OP DE GEMEENTEBE- GROOTING 1936. (Stukken no. 17) Z. h. s. wordt besloten de verlangde wijzigingen aan te brengen. 5. WIJZIGING ALGEMEENE POLI- TIE-VERORDENING. (Stukken no. 19) dhr. HERBERS. Artikel 198 b „Het is £den schippers verboden, tenzij met toe stemming van Burgemeester en Wethou- ders, met hunne vaartuigen langer aan de - */L>(Sgemeentekade te Steenbergen of de Heen te vertoeven dan het getal laad- of los dagen volgens de wet bedraagt Spr. acht dit artikel te kras. „Wanneer een schip per „leeg" is en hij kan tengevolge van b.v. slecht weer niet weg dan moet hij be 12 r>

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 23