/•V 1 3. MRT. ÜH3 3. VASTSTELLING RECHTSPOSITIE REGLEMENT VOOR SECRETARIS, ONTVANGER EN AMBTENAREN VAN DEN BURGERLIJKEN STAND dlir. HERBERS. Art. 33. Hier wordt pensioneering op 65-jarigen leeftijd moge lijk gemaakt. Ik acht deze leeftijd al hoog genoeg. Als men ziet hoe men bij de Spoorwegen al bezig is om den leeftijd van 60 op 55 jaar terug te brengen, dan moet ik zeggen dat wij met 65 jaar nog zeer noog staan. Maar ik wil me daar bij neerleggen. Ik neb verder op 't oog artikel 40 bis luidende „Wanneer door invoering van dit reglement bestaande aanspraken zou den vervallen of in bestaande toestanden wijziging zou worden gebracht, blijven deze aanspraken of toestanden van kracht." We zijn momenteel bezig een ambtena renreglement vast te stellen, en omdat de salarissen ook door Ged. Staten worden vastgesteld, zonder dat men eenigszins met den Raad rekening houdt, meen ik dat we deze zaak ook maar aan Ged. Sta ten moeten overlaten. Ik stel daarom 'de volgende motie voor MOTIE De Raad der gemeente Steenbergen in openbare vergadering op 18 Maart 1936 bijeen ter behandeling van het Ambtena renreglement voor Secretaris, Ontvanger en Ambtenaren van den Burgerlijken Stand van meening zijnde deze aangelegenheid bij Heeren Ged. Staten thuis behoort, daar de wedden daaraan verbonden ook door hen worden vastgesteld verwacht hieromtrent nadere gegevens en gaat over tot de orde van den dag." Wij hebben als raadslid niets in te bren gen, als net op de salarissen aankomt. Nu het gaat om het belang van de ambtena ren,nu moeten Ged. Staten ook maar zeg gen ,,dat moet je doen." Het Reglement dat we hebben thuis ge kregen, is door B. en W. ontworpen het georganiseerd Overleg gooit er nog een schepje op, en zoo komt het hier in den Raad. In Bergen op Zoom is men nu pas overgegaan tot de vaststelling van een Ambtenarenreglement, dat wij al vier jaar hebben. 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 22