20 13. Commissie kan ik U verklaren dat wij de zaak van alle kanten bekeken hebben, al vorens we met dit ontwerp voor den dag kwamen. Maar was het nu niet beter geweest, dat B. en W. zelf deze zaak eens ter hand hadden genomen, en met een afgerond voorstel voor den dag waren gekomen. Dergelijke zaken kan men niet zoo maar aan een raadscommissie overlaten. We zit ten hier nu al een heele middag te praten en komen geen steek verder. Wanneer het ontwerp behandeld was in B. en W. en deze waren met een voorstel gekomen, dan had dat alles achterwege kunnen blij ven. dhr. SWAGEMAKERS. Ik heb er geen bezwaar tegen dat B. en W. een voorstel doen. VOORZ. Ik ook niet, maar ik betwijfel of er in B. en W. voldoende overeenstem ming tot stand te brengen zal zijn, om een voorstel samen te stellen. De meeningen zijn zeer verdeeld. dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Is het dan niet mogelijk dat de financieele com missie nog eens confereert met B. en W. dhr. van den BERGH. Mijnheer Herbers zegt dat verschillende buitenwegen ver hard zijn en dat er daarom ook betaald moet worden. Maar dat geldt dan toch alleen voor die wegen, waaraan de ge meente kosten heeft besteed. Anders be gaat men een onbillijkheid. Kruisland m'oet reeds veel betalen aan polderlasten, terwijl verschillende wegen nog ware modderpoe len zijn. Het is onbillijk om nu daarvoor nog een straatbelasting te heffen. dhr. RUIJTEN. Ik meen dat van de Kruislandsche bevolking wel wat veel ge vergd wordt en daarom ben ik het er niet mee eens. VOORZ. De Kruislandsche bevolking is pp 't pogenblik niet aan de orde. dhr. RUIJTEN. Ik wil dan zeggen dat men van Kruisland teveel eischt. VOORZ. Ik stel voor de verordening terug te zenden naar Ide financieele comi missie die nader met B. en W. zal over leggen. Hiertoe wordt z. h. s. besloten. 10 I

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 21