19 1 3. fiRT. de moeilijkheid dat waar verschillende per oeelen acnter elkaar zijn gelegen, en het eene perceel uitweegt over het andere, het onmogelijk is om een billijke grens te trekken. De Commissie heeft daarom ge adviseerd om voor alle perceelen een ma tig percentage te heffen. dhr. van den BERGH. Ik kan me vol ledig vereenigen met de heeren Huijsmans en Moors. De gronden die aan polderwe gen liggen zijn reeds zwaar belast door de polderlasten. Verder drukt ook de grond belasting op deze perceelen nog zwaar. En om nu maar te zeggen dat voor deze gronden ook nog moet worden bijgedra gen aan de straatbelasting, vind ik nogal sterk. Het landbouwbedrijf gaat reeds zwaar, en we moeten dit vooral in dezen tijd niet nog zwaarder gaan belasten door ook de straatbelasting daar nog op te laten drukken. VOORZ. en dhr. SWAGEMAKERS heb ben hierna een meeningsverschil over de juiste kosten der rioleering. Waar de cij fers staande de vergadering niet aan stonds Zijn te oontroleeren stelt dhr. MOORS voor, deze verordening aan te houden tot de volgende vergadering. dhr. van N1EUWENHU1JZEN. Ik heb mijn cijfers overgenomen van den Voor zitter. De vraag wordt dus „Is men van meening dat op de rioleering nog wat gelegd kan worden VOORZ. De zaak is anders. De finan cieele Commissie komt met een rapport en legt cijfers over aan den Raad. Deze kan desgewenscht een ander percentage vaststellen. dhr. HERBERS. De buitenwegen zijn destijds verhard. Dat kostte veel geld en dat moet nu ergens vandaan komen. Ik heb er voldoende tegen gewaarschuwd En om nu maar te zitten critiseeren op de rioleering; dit heeft totaal geen zin. dhr. SWAGEMAKERS. Dat zit je niet lekker hé dhr. HERBERS. Toen ik hier in den Raad waarschuwde dat de kosten van de verharding van die wegen veel te hoog waren, toen had U net als ik tegen moe ten stemmen. Maar toen was men er voor, en nu die wegen er zijn, wil men niet betalen. Dat gaat niet op. dhr. DELHEZ. Als lid der financieele 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 20