■JT&J TXT Cx0rO \&Q *TNW v r>.. J^C wiX?iS, jjjf ^liuS^jx-^- Woensdag22 Januari 1936 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad J T r fs r\.*H '- .-•■> »v-K - N# K_ ry i* r Tegenwoordig de heeren Chr. Herbers; A. J. van Nieuwenhuijzen, M. Huijsmans W. van den Kieboom, P. Kostermans, P. J. C. Swagemakers, (Wethouder) A. Jo- chems, M. P. Overheijden, A.Ruijten, Jac. Delhez, P. van den Bergh en A. G. Moors, (Wethouder.) Afwezig de heer L. M. A. van Loon. VOORZITTER de Burgemeester. SECRETARIS J. L. M. Jurgers VOORZ. Bij den aanvang van deze eer ste vergadering in dit jaar maak ik gaarne van de gelegenheid gebruik den leden voor hun persoon, zoowel als voor hun familie en hun ondernemingen mijn beste wen- schen voor het jaar 1936 aan te bieden. Ik hoop dat Gods zegen in ruime mate Uw deel moge zijn, en dat 1936 eens moge doen zien het begin van den terugkeer naar betere tijden. Notulen. VOORZITTER. Ingekomen is een schrij ven van d en heer Huijsmans, houdende aanmerkingen op de notulen der vorige vergadering. Aangezien deze aanmerkingen zijn ingekomen na afloop van den termijn die in het reglement van orde daarvoor is gesteld, kunnen zij niet meer in behande ling worden genomen. De notulen der openbare vergadering van 17 December 1935 worden vervol gens z. n. s. ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. VOORZ. Ingekomen is een schrijven van den heer van Loon waarin deze mede deelt verhinderd te zijn, deze vergadering bij te wonen. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. INGEKOMEN STUKKEN a. Goedgekeurde raadsbesluiten Besluit van Ged. Staten van 30 Dec. 1935 G. No 232, houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot het aangaan eener kasgeldleening groot f25.000. b. Besluit als voor van 30 December 1935 G No. 307 waarbij aan B. en W. 1 V,i& Stf»

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 2