1 a mrt. psb vol te nouden. Ik vraag me echter af. „Is het billijk om voor de straatbelasting rio leering en trottoirs gelijk te stellen De rioleering moet zwaarder worden be last. Wat betreft de belasting van de ongebouwde perceelen; de vraag is of dat met de billijkheid in overeenstemming is. Er is misschien niet aan te ontkomen, maar men moet niet vergeten dat deze perceelen ook reeds zwaar worden ge drukt door de belasting die de water schappen heffen. VOORZ. De polderwegen zijn vrij. dhr. van LOON. Deze vallen onder art. 7. Wanneer voor deze wegen belasting moet worden geheven zal de heffing toch altijd zeer matig moeten zijn. VOORZ. Deze wegen zijn dan later in 't ontwerp opgenomen, zonder dat het mij bekend was. Aanvankelijk waren ze vrij. Deze verordening is destijds om advies bij de financieele commissie geweest, en alstoen is nagegaan of de rioolbelasting verhoogd diende te worden. Gebleken is toen dat deze alsdan teveel zou gaan op brengen. De opbrengst voor de rioleering bedraagt momenteel ongeveer f 1500 per jaar, doen over een paar jaar is hel verschil tusschen kosten en opbrengst veel hooger omdat jaarlijks een bedrag wordt afgelost Alsdan zou de belasting volgens de wet te noog worden. dhr. van LOON. Daarbij komt nog dat de rioleering een object van volksgezond heid is, wat niet zoo zwaar belast mag worden. dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Op de begrooting 1936 was aanvankelijk een tekort van f2000 Aan de financieele commissie viel de twijfelachtige eer te beurt, om na te gaan op welke wijze dit tekort zou kun nen worden gevonden. De Commissie meende de belasting voor de rioleering niet meer te mogen verhoogen. Deze rioleering is een zaak van de openbare gezondheid en bovendien bedruipt zij zichzelf. Zou men deze zwaarder gaan be lasten, dan zou net een winstobject wor den, en dat mag nooit de bedoeling zijn. De landerijen die gelegen zijn langs een polderweg, zooals de heer van Loon zegt, komen uiteindelijk ook uit op een gemeen teweg en mogen daarom gerust belast worden. Bovendien zaten we hier nog met 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 19