iKV b'giU; I' t 1 3. r,RT. !«33 we eerst eens zien wat de aangelanden kunnen betalen". Men heeft echter niet naar mij geluisterd, de wegen verhard en nu zit men met de kosten. De heer Swa- gemakers zegt dat hij met mij over deze belasting een dispuut heeft gehad, en dat ik de buitenmenschen wil laten betalen. Toen ik met den heer Swagemakers over deze zaak sprak, had ik speciaal het oog op Kruisland. Ik heb gezegd dat Kruis land steeds maar zooveel mogelijk van Steenbergen tracht te halen. Wat Steen bergen neeft wil Kruisland ook hebben. Dat is niet juist. Kruisland moet begrij pen dat het maar een Kerkdorp is en overigens een deel van de gemeente Steen bergen. Kruisland heeft nu een flinke subsidie voor de bewaarschool; een dokter die meer kost dan de andere gemeentegenees heeren, een afzonderlijk gemeentehuis; vier raadsleden ofschoon het maar recht heeft op drie, een wethouderszetel waar voor hier in den raad iedere vier jaar opofferingen moeten worden gedaan om die voor Kruisland te behouden enz. Gaat men van Steenbergen, den anderen kant uit b.v. in de richting Dassenberg, dan zit daar niets. Wat betreft de rioleering, waarover mijnheer Swagemakers gesproken heeft; mijnheer Swagemakers weet zeer goed dat deze ons is opgedrongen door de Gezond heidscommissie. We hebben nog het ge luk genad dat de Gemeente-Architect ca pable was om deze te ontwerpen. Toen de Gemeente-Architect zijn plan klaar had, zag men er algemeen een mooi object van werkverschaffing in. Ook de Kruis- landsche werkloozen hebben daaraan ge werkt. Het is dus niet juist dat de in woners van Steenbergen dat allemaal zou den moeten betalen. Ik neb nu vandaag mijnheer Huijsmans hooren spreken over de Heen. Ik geloof dat dit de eerste keer is, dat de Heen wat vraagt, anders is het steeds Kruis land. We kunnen er nu wel zand over gooien. Maar we moeten toegeven dat Kruisland goed behandeld wordt. dhr. MOORS. Het principe moet zijn, dat de inwoners die van een werk het meest profiteeren, daaraan ook het meest moeten betalen. Dit is echter niet steeds ■'a ii i, M ,1 in-.."1 i 3b :j jib i;_; .0. i IS

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 18