16 1 3. M'RT. Ho Commissie vrij soepel zou zijn geweest ten aanzien van de provinciale wegen. Men heeft dat immers eenigszins toegezegd. Uit verschillende besprekingen die hier in den Raad hebben plaats gehad, kon men zeer goed merken, dat men er van overtuigd was bij de provinciale wegen, wel wat te ver te zijn gegaan. Nu komt men zoover dat men voor de gebouwde eigendommen gelegen aan de provinciale wegen 1 pet. gaat verlagen maar daar tegenover wil men niet alleen alle gebouwde maar ook ongebouwde eigendommen die op provinciale wegen uit komen gaan belasten. Wanneer men tot 2 pet. zou komen, en dan alle eigendommen die op provin ciale wegen uitkomen belasten, dan zou men een en ander eenigszins compensee- ren. Thans echter wil men het aanvanke lijk tekort op de begrooting van f2000 alleen op de buitenmenschen verhalen. De menscnen die in de kom wonen, zullen aan die f2000 geen cent behoeven te be talen, de menscnen van buiten de kom alles. De werken, tengevolge waarvan de straatbelasting wordt geheven, zijn hoofd zakelijk hier voor de stad, doch de bui tenmenschen moeten ze helpen betalen. Wanneer men ziet dat voor rioleering 1 pet., wordt geheven, dan is dat eenvou dig belachelijk. Als de menschen een tegemoetkoming krijgen van de gemeen te, dan moet de belasting toch in ieder geval zoodanig worden geregeld dat zij minstens rente en aflossing betalen. Deze rente en aflossing bedragen reeds f4000 VOORZ. Nog niet de helft, dhr. SWAGEMAKERS. Dan moet U dat dadelijk maar eens aantoonen. Men gaat nu alle landerijen belasten die nog nooit een cent voordeel van de gemeente hebben gehad, en werken die hier voor de kom uitgevoerd werden, vrijwel heele maal niet. VOORZ. Ik zal niet op alles wat U ge zegd nebt ingaan. De kosten die op de rioleering drukken bedragen ongeveer f20000 a 41/2 is plus minus f1000 plus f400 aflossing per jaar.i dhr. HERBERS. Toen hier de verhar ding van de buitenwegen aan de orde is gesteld, heb ik mijn waarschuwende stem laten hooren. Ik heb gezegd „Waar moeten de kosten vandaan komen. Laten

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 17