7 i 5 1 3. f'RT. mo van f782 ten laste der gemeente blijft. De circulaire van den Minister kan dus voor kennisgeving worden aangenomen. dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Kan dat bedrag niet veel hooger worden Wan neer men de circulaire van den minister leest, kan het veel meer kosten. VOORZ. We kunnen de circulaire van den Minister inderdaad zoo opvatten dat het de gemeente ongeveer f 40000 per jaar kost. Dat kan evenwel niet de bedoeling zijn. dhr. MOORS. De bedoeling zal weer zijn om in uitzonderlijke gevallen hulp te bieden, zooals bij groote gezinnen enz. Z. h. s. wordt hierna besloten de cir culaire voor kennisgeving aan te nemen. 2. VASTSTELLING VERORDENING STRAATBELASTING (Stukken no. 15) dhr. HUIJSMANS. Mij zijn tal van we gen bekend die door de aangelanden zijn verhard en nog steeds worden onderhou den, dikwijls met groote kosten. Waar nu de gemeentenaren die van deze wegen onwille van hun zaken of anderszins ge bruik maken, en hiervan het gemak en voordeeel ondervinden, terwijl de ge meente er nooit een cent aan ten koste legde, komt het mij enkel om deze reden reeds zeer onbillijk voor, de genoemde aangelanden nu ook nog bij hun nog steeds voortdurende kosten van onder houd, nog te treffen door een belasting, ik herhaal, voor iets waaraan de gemeen te nooit een bedrag ten koste legde, of ooit leggen zal. M Voorzitter om bovengenoemde re den is de nieuwe verordening voor mij een groote teleurstelling en kan ik mij er niet mee vereenigen, dat art. 7 en 8 ongewijzigd worden aangenomen. dhr. SWAGEMAKERS. Ik had ver wacht dat de financieele commissie met een ander voorstel zou zijn gekomen. Wat de heer van Nieuwenhuijzen betreft; van hem had ik niet verwacht dat hij het tekort op de begrooting in den vorm van deze belasting, geheel ten laste van de menschen die buiten de kom wonen zou hebben gebracht. Van den heer Herbers had ik dat wel verwacht,; ik wist al lang dat deze de buitenmenschen wilde laten betalen. Ik had steeds gedacht dat de financieele 5 ■4, r

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 16