14 1 3. ;'RT. !R3B fonds, voor werklooze arbeiders (Stuk ken no. 12.) Dit verzoek wordt om advies in handen der financieele commissie gesteld. f. RAPPORT der Commissie voor Openbare Werken inzake verkoop van grond aan de Visscherstraat aan J. P. Suijkerbuijk (Stukken no. 13.) De Commissie adviseert bedoelden grond te verkoopen voor den prijs van f2 per M2. dhr.HUIJSMANS. Gebleken is dat het recht van de gemeente om den grond te verkoopen zonder dat aan Heshof recht van uitweg wordt gegeven door dezen wordt betwist. Heshof is wel bereid om een regeling te treffen. Is dat niet te doen dhr. van LOON. In een tweede rapport van de Commissie wordt geadviseerd den grond te verkoopen met recht van uitwég ten behoeve van de perceelen thans eigen dom van H. Galama en J. Heshof. Hierna wordt z. 'h. s. besloten. Ie. tot net onttrekken aan den open baren dienst van het perceel grond in de Visschersstraat, de zoogenaamde Pishoek. 2e. tot verkoop van genoemd perceel aan J. P. Suijkerbuijk voor den prijs van f2 per M2 onder den last; dat ten laste daarvan en ten behoeve van elk der kadastrale perceelen gemeente Steenber gen Sectie W no. 2311 groot 2,38 Aren ((thans eigendom van J. Heshof) en no. 2313 groot 2,29 Aren ((thans eigendom van H. Galama) wordt gevestigd, onder de gebruikelijke bepalingen de erfdienst baarheid van uitweg van en naar de openbare straat ten Westen, en zulks in de plaats van het thans bestaande recht over het te verkoopen perceel, tot nu toe bestemd voor publieke straat. g. Circulaire d.d. 29 Januari 1936 no. 200 1395 van den minister van Sociale 2) Zaken inzake extra-hulp aan werkloo- zen 1936. (Steunverleening B) (Stukken no. 14.) VOORZ. Zooals de Raad bekend zal zijn gaat het Nationaal Crisis Comité eerlang verdwijnen, en zullen de steun maatregelen van dit Comité op andere wijze worden voortgezet. Dit is ook het geval met de zoogenaamde steun B. Hiervoor is op de begrooting 1936 reeds een post van f 1642,20 uitgetrokken, waar 4 /fal

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 15