13 $px 1 3. MRT. !S3fi -óSvw-tA? (~^fé^*9 &(*',ifrrts. den bij een particuliere Bank gaan de- poneeren. Het is beter dat wekelijks hier net geld wordt afgedragen. V'OORZ. Dat gebeurt ook. Vroeger de poneerde de Bouwvereeniging haar gel den bij een particuliere Bank, n.l. de Hanzebank. Daarna is zij aangeschreven dit bij de gemeente te doen. Dit is steeds gebeurd en de gemeente had daar door goedkoop kasgeld. Dit is nu echter niet meer het geval, omdat de gemeente de annuïteiten aan het Rijk moet vooruit betalen, en daarom is een rekening-cou rant overeen Komst ook overbodig. Besloten wordt Ged. Staten dien over eenkomstig te berichten. VOORZ. Ik wil even van de agenda afwijken, om goed te maken wat ik bij den aanvang der vergadering verzuimd heb. We hebben vandaag in ons midden een tweetal leden die begin dezer maand hun 12i/2-jarig jubileum als raadslid heb ben gevierd. Ik ben er van overtuigd dat ik namens U allen spreek wanneer ik beide heeren feliciteer met dit koperen jubileum, en daarbij den wensch uitspreek dat zij nog lange jaren in ons midden zullen mogen blijven, en nog veel in het belang der gemeente zullen mogen tot stand brengen. dhr. HERBERS. Ik kan me met Uw gelukwenschen volkomen vereenigen. Ik zit hier zelf al lóy2 jaar als raadslid, maar ik zal mezelf maar feliciteeren. de heeren SWAGEMAKERS en van LOON danken voor de gelukwenschen. d. VERZOEK van C. Hagens C 51, G. van Buren, J. Huijsmans F 74, A. Reus D 220 en Ant. van Schilt H 46 om tege moetkoming in de vervoerkosten hunner leerplichtige kinderen ingevolge artikel 13 der L.O.-wet 1920 (Stukken 10 t/m 11 bis.) Besloten wordt deze verzoeken toe te staan en tot bedrag der vergoeding te bepalen overeenkomstig den aanslag van adressanten in de Rijks Inkomstenbelas ting en met inachtneming van de maat staven die cjestijds door de Kroon in beroep zijn aangegeven. e. VERZOEK d.d. 21 Februari 1936 van het Bestuur der R.K. Werklieden- vereeniging „St. Gerardus Majella" om bij drage in de contributie van het Zieken- a

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 14