2 3. DEC. 1936 dhr. MOORS. Ik dank dhr. Deihez voor zijn toelichting, maar een ander bezwaar, n.l. dat het bedrag nogal groot is, blijft dhr. van den BERGH. zet uiteen, dat het voorstel hetzelfde behelst, als dat van vorig jaar. VOORZ. verzoekt dhr. Deihez zijn voor stel zoodanig te wijzigen dat de betrokke nen niet meer zullen ontvangen, dan zij volgens de regeling van den minister zouden krijgen. dhr. DELIiEZ. Als de regeling van den minister wordt overgenomen zal het de gemeente veel meer kosten. Bovendien is er geen tijd meer voor de beslissing daar de uitbetaling morgen zou moeten plaats hebben. dhr. HERBERS. Ieder moet toch aan voelen dat het onnoozel is, om wanneer men een wachtweek moet maken, men bovendien nog buiten de Kerstgave zou vallen. Het voorstel van dhr. Deihez wordt hier na z. h. s. aangenomen. RONDVRAAG. dhr. HERBERS. vraagt B. en W. zorg te dragen dat tijdens de aanstaande feest dagen de straatverlichting tijdig zal wor den ontstoken. VOORZ. Hiervoor is reeds gezorgd. dhr. HERBERS wil verder het Dage- lijksch Bestuur in overweging geven om te zorgen dat wanneer iemand wordt aan gesteld in lossen gemeentedienst, deze tijdelijke aanstelling niet automatisch in een vaste overgaat. De Pensioensraad komt dan weer pensioensbijdragen vor deren. VOORZ. zal deze zaak nader bezien. Hierna niemand meer het woord verlan gende sluit de Voorzitter de openbare ver gadering. Aldus gelezen en vastgesteld in de Openbare Vergadering van den

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 131