129 tI ..2 3. DEC. 1936 Het spijt me dat de Minister besloten heeft de werkverschaffingen stop te zetten tot 9 Januari 1937,. Voor een groot aantal werklooze gezinnen is dit een strop, doch we staan hiertegenover macnteloos. De Kerstgave is gebaseerd op 25 pet. van de uitkeering die over de week van 14 t/m 19 December 1936 wordt geno ten. En nu doet zich in deze gemeente het ongelukkige verschijnsel voor dat in die week slechts een klein aantal perso nen heeft getrokken, omdat het meeren deel toen juist in de wachtweek zat.. Wij hebben alle mogelijke moeite ge daan om den minister te bewegen voor dit speciale geval van de algemeene rege ling af te wijken, maar het is ons niet mogen gelukken. We hebben het Depar tement van Sociale Zaken opgebeld, ons hoofdbestuur heeft zich voor de zaak ge ïnteresseerd, doch alles tevergeefs. Het Departement zegt dat we een schrif telijk verzoek moeten indienen, doch voor dat behandeld is, is Kerstmis al lang voor bij. Toch is het onbillijk dat menschen die al veertien dagen zonder inkomsten zitten, nu ook hun Kerstgave nog moe ten missen. Ik stel daarom voor om deze personen een Kerstgave voor reke ning der gemeente te geven, al is 't maar van f 1.Er zijn ongeveer 250 werk loozen die hiervoor in aanmerking zou den komen, zoodat de kosten voor de gemeente toch niet zoo groot worden. dhr. van den BEROH ondersteunt het voorstel Delhez. dhr. MOORS. Ik wil gaarne tegemoet komen aan het voorstel van dhr. Delhez, doch het is nogal ingrijpend om zoo maar in eens te beslissen. De gewone weg is, dat dergelijke voorstellen eerst naar de financieele commissie gaan, die dan la ter een advies ter tafel brengt Daarom kunnen we wellicht beter nog een vergadering wachten want het gaat toch over een nogal groot bedrag. Ik gun het de menschen van harte, maar ik zou het ook een andere categorie die er nu naast grijpt gaarne gunnen, n.l. de ongeorganiseerden. dhr. DELHEZ. Ook de ongeorganiseer den vallen onder mijn voorstel. Ik heb op het oog de menschen die vorige week een wachtweek moesten maken, ge- organiseerden en ongeorganiseerden. l3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 130