12 13. 935 4. Besluit d.d. IQ Februari 1Q36 G No. 335 van Ged. Staten houdende goed keuring van het raadsbesluit van 22 Ja nuari 1936 tot wijziging der Bouwver ordening. 5. Koninklijk Besluit van 23 Januari 1936 houdende goedkeuring van hetraads besluit van 12 November 1935 tot hef fing van besmettelijke ziektengelden. Al deze stukken worden z. h. s. voor kennisgeving aangenomen. b. Proces-verbaal van kasopname bij den Gemeenteontvanger. Uit dit procesverbaal blijkt dat boeken en kas van den Gemeente-Ontvanger op 20 Januari 1936 zijn opgenomen, en daarbij in orde werden bevonden. In kas was een bedrag van f6626,85. c. SCRIJVEN van Ged. Staten d.d. 5 Februari 1936 G No. 288, houdende aanmerkingen op het raadsbesluit van 22 Januari 1936, inzake deponeering van gel den der R.K. Steenbergsche Bouwver- eeniging. Ged. Staten geven in overweging met de Bouwvereeniging een rekening-courant overeenkomst aan te gaan. VOORZ. B. en W. stellen voor Ged. Staten mede te |d|eelen dat een rekening courant overeenkomst met de R.K. Bouw vereeniging niet noodig wordt geacht. dnr. van NIEUWENHUIJZEN. Als Ged. Staten een rekening-courant over eenkomst noodig oordeelen, komen we er dan af, zonder deze te sluiten? Wat is er op tegen om het wel te doen VOORZ. De gelden die de Bouwver eeniging bij den 'Gemeente-Ontvanger stort worden regelmatig en afzonderlijk geboekt Vroeger stortte de Bouwvereeniging haar gelden in de gemeentekas op een moment waarop zij deze nog niet verschuldigd was. Het overtollig kasgeld van den Bouw vereeniging kwam dus bij den Gemeente -Ontvanger tereent. Dit is nu niet meer mogelijk, omdat de gemeente de annuïtei ten aan net Rijk bij vooruitbetaling moet voldoen, zoodat de Bouwvereeniging dus bij ons steeds debet staat. dhr. HERBERS. Ik acht het ook wel gewenscht dat de Bouwvereeniging steeds hier haar gelden blijft deponeeren. De ge meente is garant voor de Bouwvereeni ging, dus waarom zou deze haar gel- V; O' I.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 13