7 28 2 3. DEC. 1936 10. MACHTIGING AAN BURGEMEES TER EN WETHOUDERS TOT HET 'HOUDEN VAN VERHURINGEN EN VERKOOPINGEN IN 1937. Z. h. s. wordt besloten aan Burge meester en Wethouders de voorgestelde machtiging te verleenen. VERZOEK van P. Slokkers, gemeente eleetricien om verhooging van salaris. Conform het advies der Salaris-Com- missie wordt besloten met ingang van 1 - Januari 1937, de jaarwedde van Slokkers met f 50 te verhoogen en te bepalen op CIRCULAIRE d.d. 25 November 1936 G No. 404 van Ged. Staten betreffende de heffing van besmettelijke ziektengelden Deze circulaire wordt om advies in handen der financieele Commissie gesteld. VERZOEK van Gebr. H. en A. Stark, Aannemersbedrijf te Eindhoven om re ductie van haven en liggeltden. Dit verzoek wordt aangehouden tot de volgende vergadering. VERZOEK van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum te Breda om subsidie. Dit stuk wordt om advies in handen der financieele Commissie gesteld. VERZOEK van C. van Herel-de Koek te Steenbergen inzake huur gemeentegrond Dit stuk wordt om advies in handen der financieele Commissie gesteld. Vervolgens wordt z. h. s. onder goed- keuring van Ged. Staten besloten met de Amsterdamsche Bank N.V. aan te gaan een tijdelijke geldleening in rekening cou rant maximum f30000 rente debet 1 °/o en promesse disconto. Ned. Bank min.: 3% o/o provisie franco. Waar later is gebleken dat genoemde bankinstelling de in het leeningsplan op genomen voorwaarden niet kan nako men is door de Raadsleden individueel te kennen gegeven dat bovengenoemde lee ning zal worden aangegaan met de Rot- terdamsche Bankvereeniging N.V. Bijkan toor Steenbergen en zulks onder de vol gende voorwaarden rente debet 1 °/o en promesse disconto Ned. Bank mini mum 31/2 °/o franco provisie. KERSTGAVE WERKLOOZEN dh,r. DELHEZ. Het doet me genoegen dat B. en W. bereid zijn in te gaan op het verzoek van diverse organisaties om Kastoeslag, kolentoeslag en Kerstgave. rax**. 12

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 129