2 3. DEC. Ki6 voorstel van den heer Moors ben. Ik heb naar aanleiding van een vraag die me werd gesteld, waar het benoodigde be drag te vinden zou zijn, alleen maar ge zegd „Op die post is nog f 100 over. Ik heb in het geheel niet gezegd dat van het voorstel van B. en W. of de finan- ciee'e ommj?£i'e moest worden afgewe ken. dhr. SWAQEMAKERS. U hadt toch direct een bedrag van f100 gevonden; daar kan men zijn conclusies uit trekken. VOORZ. Maar de conclusies die U trekt zijn verkeerd. dhr. HERBERS. Ik zie evenals dhr. Delhez zeker het groote nut van het jeugd werk i n, maar ik zie ook het groote nut van de muziekgezelschappen. De muziek werkt ook beschavend, maar daar wor den de menschen afgehaald. De muziek gezelschappen gaan op den duur een kwijnend bestaan lijden. dhr. OVERHEIJDFN gaat uit hoofde van het groote belang van het jeugdwerk accoord met het voorstel van dhr. Moors. dhr. RUIJTEN. meent dat de gelden nooit beter besteed kunnen worden dan voor dit jeugdwerk. dnr. JOCHEMS. is in tegenstelling tot de vorige vergadering thans tegen dit voorstel omdat veel menschen zooals café houders e.d. van de patronaten groot na deel hebben. Het voorstel van dhr. Moors hierna in stemming gebracht wordt verworpen met 5 tegen 6 stemmen. Vóór stemden de heeren Overheijden, van den Bergh, Ruijten, Huijsmans en Moors. Tegen de heeren Kostermans, Del hez, v. d. Kieboom, Herbers, Jochems en Swagemakers. 7. BENOEMING VAN EEN LID VAN 'T BURGERLIJK ARMBESTUUR (periodieke aftreding P. Oerlemans.) Op de aanbeveling van het Burgerlijk Armbestuur zijn geplaatst 1. P. Oerlemans 2. M. P. Overheijden Uitgebracht worden 11 stemmen waar van 9 op den heer Oerlemans en 2 op den heer Overheijden. Benoemd dnr. Oerlemans, de benoemde en het Burgerlijk Armbestuur zullen met deze benoeming in kennis worden gesteld 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 127