2 3. DEC. 1938 5 VASTSTELLING VERORDENING OP DE HEFFING VAN OPCENTEN OP DE GEMEENTEFONDSBELASTING Z.h.s. wordt besloten tot vaststelling eener verordening op de heffing van 75 opcenten op de hoofdsom der gemeente fondsbelasting. 6. VASTSTELLING VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN SCHOOLGELD (Stukken no. 61) dhr. OVERHEIJDEN. Is bij deze ver ordening rekening gehouden met de groo- te gezinnen. dhr. DELHEZ. Nogal veel. dhr. SWAGEMAKERS. Ik had gedacht dat deze verordening eerst nog eens door B. en W. met de financieele Commissie zou zijn besproken, want ik geloof dat we bij de toepassing dezer verordening voor zeer veel buitengewone gevallen zul ten komen te staan. Is alsdan ontheffing mogelijk VOORZ. De menschen kunnen reclamee ren bij den Raad. De heffings- en invor deringen worden hierna z. h. s. overeen komstig het ontwerp van B. en W. vast gesteld. VOORSTEL MOORS INZAKE VER HOOGING SUBSIDIE JEUGDWERK. VOORZ. Ik zal nu eerst in behandeling L brengen het voorstel van dhr. Moors tot verhooging der subsidie voor het R. K. Jeugdwerk, waarover de vorige vergade ring de stemmen hebben gestaakt. dhr. MOORS. Het feit doet zich voor dat sedert de indiening der aanvrage om subsidie, aanvrager zelf niet meer onder de tevenden behoort. Deken de Wit, een onzer meest verdienstelijke burgers is plotseling door den dood uit ons midden weggerukt. De Raad zou thans een blijk van piëteit jegens den overledene kun nen stellen als waardeering voor zijn vete verdiensten voor deze gemeente door de subsidie aanvrage die nog door Deken de Wit is gedaan in te willigen. Ik zou dat liever niet zien gebeuren met de helft plus één, maar unaniem, dhr. HERBERS. Tot mijn spijt kan ik niet meegaan met het voorstel van dhr. Moors. Voor de uitvoeringen van het stnijkje wordt geen belasting betaald, wanneer er een uitvoering wordt gegeven betaalt men f0.20 voor een stoel eerste rang, en 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 125