-> 1 O O 2 3. DEC. IS3S ven- en kadegeld in rekening gebracht. Conform het voorstel der Commissie voor Openbare werken wordt z. h. s. besloten. f. VERZOEK d.d. 9 October 1936 van E. B. van Hecke e.a. om aanleg van trot toirs te Welberg. Dit stuk wordt aangehouden tot een volgende vergadering. 2. VASTSTELLING VERKEERSVOOR x SCHRIFTEN (Stukken 56.) Z/ dhr' HERDERS- De vergadering van de Verkeerscommissie waarin deze zaak is behandeld, was mij ontgaan, zoodat ik daarbij niet aanwezig was. Ik heb echter deze aangelegenheid bezien. In de Beerén straat alleen wonen 14 personen die daar hun auto's wegzetten of er geregeld mee op de baan zijn. Een voetganger moet zich soms tegen den muur drukken om een auto te laten passeeren. Ik acht het daarom in het belang van fietsers en voet gangers om de Klaverstraat en ook de Wijnstraat en 't Smidsstraatje voor 't ver keer in beide richtingen af te sluiten. Dit is geen bezwaar omdat door enkele meters verder te rijden toch de ge- wenschte straat kan worden bereikt. VOORZ. U komt dus terug op het oor spronkelijk voorstel van B. en W. dhr. MOORS. Ik wis ook niet op die vergadering van de Verkeers-Commissie aanwezig, doch ik sluit me aan bij dhr. Herbers. dhr. SWAGEMAKERS. Ik kan nog niet inzien waarom een eenzijdig verkeer bezwaar zou opleveren. dhr. JOCHEMS. Acht deze afsluiting wel gewensciit. Het voorstel van dhr. Herbers wordt z. h. s. aangenomen waarna eveneens z. h. s. wordt besloten de verkeersvoorschriften voor de bebouwde Kom te Steenbergen vast te stellen volgens het voorstel van B. en W. 3. WIJZIGING AMBTENAREN REGLEMENT (Stukken no. 57.) Overeenkomstig het advies der Salaris commissie wordt dit punt aangehouden tot de volgende vergadering. 4. WIJZIGING ALGEMEENE POLITIE VERORDENING (Stukken no. 60.) Ook dit punt wordt tot de volgende ver gadering angehouden.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 124