2 3. DFC. 1936 van bet verzoek vereenigen, mits daaraan de voorwaarde wordt verbonden dat in den vervolge zal worden getracht met de gevoteerde bedragen rond te komen. Z. h. s. wordt hierna conform het voor stel der finantieele Commissie besloten'. De heer Swagemakers verlangt aanteeke- ning dat hij tegen dit besluit is. d. VERZOEK d.d. 8 December 1936 vanP. J. F. Snels om eervol ontslag als Klokkenist. 'fi. en W. stellen voor het gevraagde ontslag met tngang van 1 Januari 1937 op de meest eervolle wijze te verleenén en zulks onder dankzegging voor de vele bewezen diensten. VOORZ. Merkt nog op dat de heer Snels 1 Januari 1937 juist 50 jaar in gemeeentedienst i s. Z. h. s. wordt overeenkomstig het voor stel van B. en W. besloten. e. VERZOEK d.d. 24 November 1936 van Gebr. van Oord te Werkendam om reductie op haven- en liggelden, met rapport der Commissie voor Openbare y Werken (Stukken no. 58.) - fr/AfUuMi AWrV - De Commissie stelt voor de gevraagde reductie te verkenen onder de volgende voorwaarden. 1. Het aantal werknemers wonende in Steenbergen mag voor het uit te voeren weggedeelte niet minder bedragen dan 50 pet. van het totaal aantal arbeiders. 2. De gemeente verleent een reductié van 50 pet. van haven- en kadegelden en het recht om enkele maanden een woonark in de haven te doen meren. Het meren van de ark zal geschieden ter plaatse daartoe door den havenmees ter of vanwege de gemeente politie aan gewezen. 3. De reductie zal alleen verstrekt wor den voor die materialen welke ten behoeve van den aan te leggen weg worden aan gevoerd en geldt zoowel voor de Kade te Steenbergen als die te de Heen. 4. Na beëindiging van het werk uiterlijk 1 Nov. 1937 d.i. wanneer de arbeiders uit Steenbergen worden ontslagen) zal de aannemer nog drie weken gelegenheid heb ben zijn materialen die op het tijdstip van evengenoemd ontslag op de kade terreinen aanwezig waren, op te ruimen Na deze drie weken wordt voor de inbeslaggenomen terreinen het volle ha- Q O

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 123