21 2 3. DEC. 1936 debatten te sluiten en allereerst te stem 'bet voorstel der financieele men over Commissie. -ïf dhr. KOSTERMANS. ondersteunde dit voorstel. Vóór stemden de heeren Kostermans,- Overheijden, Delhez, Huijsmans, van den Kieboom, Herbers en Moors. Tegen de heeren Van den Bergh,; Ruijten, Jochems, en Swagemakers. Het voorstel is derhalve met 74 stem men aangenomen. Vervolgens wordt het voorstel der fi nancieele Commissie in stemming gebracht Vóór stemden de heeren Kostermans, Overheijden, Delhez, Huijsmans, van den Kieboom, Herbers en Moors. Tegen de heeren van den Bergh, Ruijten, Jochems en Swagemakers, zoo dat met 7 tegen 4 stemmen conform dit voorstel is besloten. Het verzoek van het Oranje-Comité te Lepelstraat om subsidie wordt verwezen naar de financieele commissie. Hierna komt in behandeling het ver zoek van het Oranje-Comité „V.V.V." te Steenbergen om ter dekking van de kosten van de Verlovingsfeestviering een extn subsidie van f45.175 te verkenen De financieele Commissie adviseert het verzoek toe te staan. dhr. SWAGEMAKERS. Ik had niet ge dacht dat voor deze feesten achteraf nog gelden zouden worden beschikbaar ge steld. Bij de verloving hebben we deze zaak in de vergadering van B. en W. be sproken en we waren alstoen van meening dat ieder muziekgezelschap wel wat mocht hebben. Ik dacht toen aan iedere muziek vereeniging een bijdrage van f 10 te ver kenen, doch later is daar niet meer over gepraat. Nu komt Steenbergen weer om een extra-subsidie vragen en Kruisland krijgt weer niets. Daar ben ik tegen. dhr. HERBERS. Wat mijnheer Swage makers zegt is niet heelemaal -juist. Het tekort is ontstaan door tractaties aan de schoolkinderen en dergelijke waarvoor geen gelden meer beschikbaar waren. dhr. JOCHEMS. Ik vind het kleingeestig om voor dit bedrag nog om subsidie te komen aankloppen. Waarom gaat men daarvoor niet collecteeren. dhr. MOORS. Ik kan mij met inwilliging 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 122