120 2 3. DFC. 1936 Zoodat het voorstel met 3 tegen 8 stemmen is verworpen. dhr. SWAGEMAKERS, stelt nu tegen- anr. s» Aun.iviAivn.Ko. stelt nu tegen- over het voorstel der financieele Commis sie, het voorstel om aan het Oranje-Co mité te Kruisland een subsidie te verlee-" nen van f 165 en voor het overige deel der gemeente f 435 beschikbaar te stellen. dhr. JOCHEMS ondersteund dit voor stel. dhr. DELHEZ. Ik kan me best voor stellen dat mijnheer Swagemakers hier voor Kruisland opkomt, maar dan had hij toch beter gedaan met deze zaak in B. en W. te bespreken. B. en W. hadden dan met cijfers voor den dag kunnen ko men. Nu zit de financieele commissie bui tengewoon moeilijk omdat Kruisland geen cijfers noemde. VOORZ. Er is ook nog op een andere manier aan alle narigheden te ontkomen. De Raad zou een bedrag kunnen vast stellen en B. en W. opdragen dit bedrag te verdeelen in verhouding tot het zielen tal en zulks in overleg met de finantieele commissie. dhr. MOORS. Ik kan me er mee vereeni gen dat ieder voor zijn plaats opkomt, maar we moeten toch niet uit het oog ver liezen dat Steenbergen als centrale plaats een representatief karakter heeft. Daarom acht ik het in dit geval billijk dat de cen trale plaats wat voor heeft op de andere plaatsen. dhr. van den BERGEI. f 100 voor Kruis land en f 400 voor Steenbergen is voor Kruisland wel wat iaian den lagen kant. Daarom voel ik veel voor het voorstel van den Voorzitter. VOORZ. Ik heb dat voorstel alleen maar gedaan om uiteindelijk tot een op lossing te komen. Hetgeen dhr. Moors opmerkt is veel juister. dhr. KOSTERMANS. Ik begrijp niet waar de financieele commissie eigenlijk voor dient. Deze heeft alles uitgezocht en nu wordt haar voorstel hier van alle kanten bekapt. Dan was het ook niet noodig geweest om de zaak naar de financieele commissie te verwijzen. VOORZ. Uw opmerking is niet juist; wat de financieele commissie voorstelt be hoeft de Raad niet steeds aan te nemen, dhr. HERBERS. doet het voorstel om de 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 121