1 Q 2 3 OFC. 836 zouden rijzen, en ook om subsidie ko men vragen, y. Het eigenlijke feest wordt toch in Steen bergen gevierd, dat is de hoofdplaats y fos in de gemeente. Bovendien moet het Oran je-Comité te Steenbergen ieder der mu- ziiekgezelschappen f25 geven. Als dat bedrag er af is, dan schiet er bij het voorstel van mijnheer Swagemakers niets meer over om te feesten. Ik acht het voorstel van de financieele Commissie bil lijk en zal daar ook aan vasthouden, dhr. JOCHEMS. Het is ook niet billijk d at die f 25 voor de muziekgezelschappen van liet subsidiebedrag af moeten. Die moeten uit eigen portemonnaie worden betaald, in Kruisland gaan we daar voor collecteeren. dhr. HERBERS. Hier wordt ook door particulieren bijgedragen. Door het Oran je-Comité en de buurtverenigingen is gecollecteerd. dhr. SWAGEMAKERS. Mijnheer Her- bers geeft te kennen dat hij niet verwacht had dat ook de buitenplaatsen zouden feesten. Maar dan moet ik hem toch even in herinnering brengen dat in 1923 Kruis land juist is voorgegaan op het gebied van feestvieren. Toen Kruisland aan den Raad subsidie vroeg, ging Steenbergen ook fees ten en moest ook subsidie hebben. Wat U zegt is dus niet juist, U fantaseert dat maar. Kruisland heeft even goe*d recht om te feesten als Steenbergen. dhr. HUIJSMANS. We moeten niet uit het oog verliezen dat dit jaar feesten wor den gegeven voor een zeer bijzondere gebeurtenis. Daarom acht ik een subsidie van f500 zeker op zijn plaats, mede gezien de zwakke financieele positie van het Oranje-Comité. Allereerst wordt nu gestemd over de vraag of het aanvankelijk op de begroo ting geraamde bedrag van f 500 moet worden verhoogd, voor extra-subsidies. Dhr. Swagemakers stelt voor deze vraag ontkennend te beantwoorden zijn voor stel wordt gesteund door dhr. «Jochems. Voor het voorstel Swagemakers stemden de heeren Swagemakers Ruijten en Jo- chems. Tegen de heeren Kostermans, Over- Iveijden, van den Bergh, Delhez, Huijs mans, van den Kieboom, Herbers en Moors. 3 JL .1.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 120