li Woensdag 18 Maart 1936 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de beeren Chr. Herbers, W. van den Kieboom, M. Huijsmans, A. Jocherns, A. J. van Nieuwenhuijzen, P. Kostennans, A. Ruijten, M. Overheijden, P. van den Bergli, Jac. Delhez, A. G. Moors, ((Wethouder), P. J. C. Swagema- kers ((Wethouder), en L. M. A. van Loon. VOOR/TITER de Burgemeester. SECRETARIS: J. L. M. Jurgers. VOORZ. opent de vergadering. VOORZ. Op blz. 6 van de notulen der openbare vergadering van 22 Januari 1936 komt in de weergave van het gesprokene door den Voorzitter een zetfout voor. De zesde regel „voor den vleeschkeurings dienst en deze" moet gevoegd worden tusschen den 20sten en 21 sten regel zoo dat de betrekkelijke zin luidt als volgt „Dit heeft ook voorgezeten bij de oom missie voor den vleeschkeuringsdienst en deze meent dat de functie die destijds als nevenbetrekking werd opgevat, ook nu als zoodanig moeten worden be schouwd." Ik stel voor de notulen der openbare vergadering van 22 Januari 1936 aldus te wijzigen, en deze vervolgens goed te keuren. Hiertoe wordt z. h. s. besloten. 1. INGEKOMEN STUKKEN a. Goedgekeurde raadsbesluiten 1. Besluit d.d. 4 Maart 1936 G No. 282 aan Ged. Staten houdende vaststel ling der gemeenterekening 1934 en de bedrijfsrekeningen 1934. 2. Besluit d.d. 26 Februari 1936 G no. 113 van Ged. Staten, houdende ver daging hunner beslissing op het besluit van den raad der gemeente Wouw tot in trekking van het besluit van dien raad van 12 Juni 1931 houdende instelling van een veemarkt. 3. Besluit d.d. 4 Maart 1936 G No. 59 van Ged. Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 22 Januari 1936 in zake overdracht van grond aan de P. N. E. M.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 12