i 8 2 3 DFC. 1836 Steenbergen en Kruisland als 3:1, en nu komt Kruisland in een heel wat minder gunstige positie. Het subsidie voor Steen bergen is in evenredigheid aanmerkelijk hooger dan dat voor Kruisland. Ik geloof dat we goed doen, om wanneer beide plaatsen willen feesten niet in de bestaan de verhouding in te grijpen. Ik wil er bovendien op wijzen dat een bedrag van f500 op de begrooting is ge plaatst. De voorzitter heeft destijds gezegd dat dit bedrag is uitgetrokken in verband met de feestviering en daarom is die post met f400 verhoogd. Ik had verwacht dat de Raad niet verder zou gaan dan het bedrag der begrooting n.l. f 400. Deze begrooting is toch al zeer krap opgezet, en bet is derhalve niet juist om al te gaan veruoogen voor ze is goedgekeurd. dhr. HERBERS. Ik zou het eens zijn met mijnheer Swagemakers als we hier niet meer een zeer exeptioneel géval had den te doen. Voor zoó'n feest als hier gegeven wordt moet men weT iels verder gaan, dan in normale gevallen. Zoo heb ik er tenminste als lid der financieele Com missie over gedacht en ik hoop dat de Raad er ook zoo over denkt. dhr. DELHEZ. De beoordeeling van de verzoeken om subsidie was voor ons in de financieele Commissie heel moeilijk omdat Kruisland geen cijfers noemde. Daardoor zijn we zelf op een bedrag van f 100 gekomen. dhr. JOCHEMS. Ik ben van meening dat het ook niet noodig is om een som te noemen, omdat het billijkste is dat het bedrag verdeeld wordt in verhouding tot het zielental. Ik vind een bedrag van f 500 voor Steenbergen ook hoog. dhr. IIUIJSMANS. Het is toch zeker niet de bedoeling dat die bedragen van f 100 en f 60 worden afgenomen van het bedrag van f 500 dhr. HERBERS. Neen. dhr. SWAGEMAKERS. stelt voor om indien Kruisland f 100 subsidie krijgt de rest der gemeente f 300 te geven. dhr. HERBERS. Mijnheer Swagemakers heeft wel gelijk als hij zegt het aanvan kelijk de bedoeling was om het extra subsidiebedrag op 1'400 te ramen, maar niemand heeft toen gedacht dat de Oran je-Comités te Kruisland, de Heen en Kladde als paddestoelen uit den grond jl j /y - S>*fis^e.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 119