Ii7 Woensdag 23 December 1936 OPENBARE VERGADERING van den Gemeenteraad Tegenwoordig de heeren M. Hu ijs- mans, W. v. d. Kieboom, A. Ruijten, Chr. Herbers, A. Jocliems, P. J. Swagem,akers (Wethouder) P. Kostermans, M. P. Over heijden, P. van den Bergh, Jac. Delhez en A. G. Moors, (Wethouder.) Afwezig de heeren L. M. A. van Loon en A. J. van Nieuwenhuijzen. VOORZITTER de Burgemeester. SECRETARIS J. L. M. Jurgers De Voorzitter opent de vergadering en stelt voor de notulen der Openbare ver gadering van 25 November 1936 aan te houden tot de volgende vergadering. Aan gezien deze eerst 21 December jl. aan de leden zijn toegezonden. Z. h. s. wordt hiertoe besloten. 1. INGEKOMEN STUKKEN a. Verzoek van het Oranje-Comité te de Heen om subsidie (Stukken no. 52.) b. Idem als voor van het Oranje-Co mité te Lepelstraat (Stukken no. 53) c. Idem als voor van liet Oranje-Co mité „V.V.V." te Steenbergen en het Oranje-Comité te Kruisland met rapport der financieele Commissie (Stukken 54, 54a 54b.) De finantieele commissie adviseert aan 't Oranje-Comité V.V.V. te Steenbergen voor 1937 een extra subsidie toe te kennen van f500 aan het Oranje-Comité te Kruis land f 100 en het Oranje-Comité te de Heen f60, zulks voor de feestelijkheden bij gelegenheid van het huwelijk van H. K. H. Prinses Juliana met Z. D. H. Prins Bernh-ird van Lippe-Biesterfeld. dhr. OVERHEIJDEN. Is dit advies niet in strijd met het schrijven y^n den Minister van Binnenlandsche Zaken, vol gens 'twelk aan subsidie slechts 1 cent per inwoner en een bedrag van f0.25 per schoolgaand kind mag worden verleend VOORZ. Dit geldt alleen voor nood lijdende gemeenten. dhr. SWAGEMAKERS. Ik kan mij niet geheel vereenigen met het voorstel der financieele Commissie om aan Steenbergen f 500, Kruisland f 100 en de De Heen f 60 te geven. Als regel is de verhouding

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 118