hi 1 R 2 5 NOV. 1 eemging al een tekort aanwijst en bfijk- baar doet men ook niet veei moeite om de woningen rendabel" te maTcen. Voor wat betreft den Brugweg, ben ik verwezen naar het Gemeentebestuur. VOORZ. Ik heb nooit gezegd dat het on derhoud van den goot voor de huizen der Bouwvereeniging, te Kruisland, berust bij de R. K. Bouwvereeniging en ook niet, dat het berust bij de provincie, doch het behoort bij een van beiden. GedStaten geven zelf een radicale oplos sing aan, door Kruisland te laten rioleeren. Wehebben den gem.-opzichterreeds opdracht gegeven om een plan te maken, doch deze rioleering is moeilijk en kostbaar. dhr. v, d. BERGH. Zoo'n rioleering kan moeilijk zijn en duur. maar als hetgeen niet moeilijk is en niet veel behoeft te kosten dan alvast maar gebeurde. Heeft de gemeente nu geen enkele zeggenschap over de Bouwver eeniging, omdat ze toch garant is in haar tekorten. VOORZ. Neen, we kunnen haar niets voorschrijven. dhr. v. d. BERGH Dus alleen maar geld geven. dhr. SWAGEMAKERS. Wat betreft de Brugwegde gemeente-architect heeft zich destijds in verbinding gesteld met den Op zichter van den Prov. Waterstaat. B. en W. wilden toen het werk voor rekening der ge meente doen uitvoeren, doch de opzichter van de provincie zei„je blijft er af". Voor wat betreft de toestand bij de woningen der R. K. Bouwvereeniging, kan ik mededeelen dat de gemeente-architect bezig is met voor Kruisland een trottoir te ontwerpen en zoo hoop ik, dat de zaak nog eens in orde komt. Hierna niemand meer het woord ver- 1 angende, sluit de voorz. de vergadering. Aldus gelezen en vastgesteld in de Openbare Vergadering van den De VoordtfaTi

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 117