5 /yjb. ƒ- 2 5 NOV. Debet-rentepromesse, disconto plus 1 o/o min. 4°/rf Credit-rente promesse, disconto min. 1 o/o max. 3o/o Provisie franco. 4 Goedkeuring begrooting van het Al gemeen Burg. Armbestuur 1937. De begrooting wordt in ontvangsten en uitgaven goedgekeurd tot een bedrag van 116195. 5 Aanbieding Gemeenteverslag 1935 Dit zal bij de leden circuieeren. 6 Benoeming van een lid van het Bur gerlijk Armbestuur (periodieke afr. P. Oerlemans. Wordt aangehouden tot de volgende vergadering, terwijl van het Burgerlijk Armbestuur een aanbeveling wordt ver wacht. 7 Benoeming van gaarders haven- en liggelden. 8 Machtiging aan B. W. tot het ver huren van Gemeenteeigendommen in 1937. Worden aangehouden tot de volgende vergadering. 9 Wijziging Gemeentebegrooting 1936 Deze wordt onder goedkeuring van Ged Staten gewijzigd. Conform 't voorstel van 10 Vaststelling suppletoir kohier Hon denbelasting 1936. Dit kohier wordt vastgesteld op f 167. 11 Vaststelling verordening tot verbe tering va nhet geitenras. Deze verordening wordt vastgesteld con form 't door de Commissie van de Straf verordeningen aangeboden ontwerp, met dien verstande, dat op verlangen van Ged. Staten de Strafbedreiging is terug gebracht tot maximum 125 geldboete ot 6 dagen hechtenis. dhr. van den BERGfl vraagt de 'bok ken houders tijdig met de inwerkingtreding dezer verordening in kennis te stellen. VOORZ. zat hiervoor zorg dragen. RONDVRAAG dhr. van den BERGH. Ik heb hier reeds herhaaldelijk gesproken over den toestand der R. K- Bouwvereeniging te Kruisland en den Brugweg, b heeft me den raad gegeven me te wenden tot Ged. Staten. Ik heb dit gedaan en de mede- deeling ontvangen dat het onderhoud van de rioleering berust bij de R. K. Bouw-» vereeniging, en deze laatste beroept zich weer op de provincie. Ik heb gezien dat de explotatie-rekening van de Bouwver- 27

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 116