14 2 5 NOV !fV?a HOOFDSTUK XI Handel en Nijverheid Worden z.h.s. aangenomen. HOOFDSTUK XII Belastingen dhr. HERBERS. De vorige vergadering is hier een verzoek van den Bond van caféhouders betreffende de vermakelijk heidsbelasting ter zijde gelegd omdat het ongezegeld was. Volgens die menschen zijn dergelijke verzoeken echter zegelvrij. Is U daarvan iets bekend VOORZ. Mijns inziens moet zoo'n ver zoek op gezegeld papier worden gesteld. Wil de Raad het echter toch in behan deling nemen, dan is die verantwoordelijk heid voor den Raad. dhr. HERBERS. Er schijnt 'n Koninklijk Besluit te zijn, volgens hetwelk derge lijke verzoeken vrij van zegel zijn. Hoofdstuk XII wordt hierna z.h.s. aan genomen. HOOFDSTUK XIII Bedrijven HOOFDSTUK XIV Kasvoorziemngen HOOFDSTUK XV Overige inkomsten en uitgaven HOOFDSTUK XVI Onvoorziene uitgaven Worden z.Ti.s. aangenomen. Vervolgens wordt z.h.s. vastgesteld a de Gemeen tebegrooting 1937 Gewone dienst. Inkomsten en uitgaven f 379386.65 Kapitaaldienst. Inkomsten en uitgaven f 40764.87 b de begrooting van het Vleeschkeu- nngsbedrijf. Baten en lasten f 10792.50 c de begrooting 1937 van het woning bedrijf. Baten en lasten 19998.15 Deze begrootingen zullen aan de goed keuring van Ged. Staten worden onder worpen. 3 Besluit tot het aangaan van een kasgeldleenïng. VOORZ. We hebben een drietal aan biedingen ontvangen, waarvan die der Rotterdamsche Bankvereenigïng N.V. de voordeeligste is. i Z.h.s. wordt onder goedkeuring van Ged. Staten besloten met het kantoor Steenbergen der Rott. Bankvereenigïng N. V. in rekening-courant een tijdelijke geld- leening groot f30.000 aan te gaan, ter voorziening in de behoefte aan kasgeld in 1937 en zulks onder de voTgende voor waarden 26

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 115