2 5 Nfiy w? geten, "cfat zij is'bestemd voor een cata- gorie van éen richting, terwijl de andere richting niets vraagt. Daarbij moeten wie in aanmerking nemen dat de centen toch moeten komen uit de zakken van alle be lastingbetalers. Verder komt er nog bij dat die instellingen eigenlijk meer werken als een concurrent voor andere instel lingen, b.v. de muziekgezelschapjien. Het Patronaat heeft een muziekgezel schap en waar de leden nu eenmaal een zekere trap bereikt hebben, worden ze automatisch geheveld naar een plaatselijke muziekvereeniging, doch het andere plaat selijke muziekgezelschap ondervindt daar van veel moeilijkheden. in de financieele commissie en tijdens het onderhoud met B. W. is de opmer king gemaakt dat we zoo weinig errvan weten hoe die gelden besteed worden. Ik wu heelemaal geen inzage vragen van de exploitatie-rekening, maar als men ziet welke gebouwen er worden gesticht, dan kan ik toch niet voor die verhooging zijn. Het voorstel van dhr. Moors om den post subsidie je*gdvereenigingen met f 100 te verhoogen den post onvoorzien met f 100 te verlagen, het subsidie voor de Patronaten te Steenbergen en Welberg op het oorspronkelijke bedrag te hand haven en het Meisjes jeugd werk met 1100 te subsidieeren, wordt hierna in stemming gebracht. Vóór stemden de heeren Huijsmans, Overheijden, van den Bergh, Jochems, Ruijten en Moors. Tegen de heeren Kostermans, Delhez, van den Kieboom, Herbers, van Nieuwen- huijzen en Swagem akers. Aangezien de stemmen alzoo staken en de vergadering niet voltallig is, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering aangehouden. Hoofdstuk VIII wordt vervolgens z.h.s. aangenomen. HOOFDSTUK IX Ondersteuning aan behoeft'gen en werk loozen. i dhr. van den BEROH vraagt om t.z.t. te worden ingelicht waarom sommige arm lastige krankzinnigen niet voor zakgeld in aanmerking komen. Verder vraagt spr. of de uitbetaling van het zakgeld thansi regelmatig geschiedt. Vroeger heeft dat wei eens te wenschen overgelaten. VOORZ. antwoordt bevestigend. Hoofdstuk IX wordt vervolgens z.h.s. aangenomen. HOOFDSTUK X Landbouw 25

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 114