lil 2 5 NOV taalt, toch voor het schoolgeld werd aan geslagen. i dhr. van den BERGH. Wanneer treedt de nieuwe schoolgeld verandering in wer king? VOORZ. Den datum is door de wet be paald op 1 Januari 1937. dhr. MOORS. Ik wil iets zeggen over de subsidieering van het jeugdwerk. De financieele commissie heeft deze aan gelegenheid zoodanig opgelost, dat de Meisjesjeugdvereeniging ook een subsidie wordt toegekend, maar zulks ten koste van de anderen. Deze oplossing is wei mooi gevonden, maar ik had toch liever gezien dat de financieele commissie een ruimer standpunt ingenomen had. Gezien 't groote belang van 't jeugd werk en aangezien de Patronaten het geld zoo bijzonder hard noodig 'hebben, valt het wel te betreuren, dat de Patronaten een gedeelte van hun subsidie moeten missen, ten koste van hetzelfde jeugdwerk. Ik had liever gezien, dat de financieele commissie had voorgesteld het totale sub sidiebedrag te verhoogen, en daardoor de Patronaten in het bezit van hun oor spronkelijke subsidie waren gelaten. Ieder die met het jeugdwerk maar eemgszins op de hoogte is, zal het groote belang daarvan voor de maatschappij moeten toegeven. dhrT HERBERS. Deze subsidie-aanvrage is door ons behandeld, met B. W., en wel tegelijk met vele overige subsidie aanvragen. Ik meen echter dat dhr. Moors daarbij niet aanwezig was. Op het hoofd stuk was niet meer geld beschikbaar en daarom heeft de Commissie deze verdee- fing getroffen. Dit is echter geschied in overleg met B. W. dhr. MOORS. Ik weet dat het motieven van zuinigheid zijn, die de Commissie tot deze verdeeling hebben geleid, maar ik zou toch willen opmerken, dat, indien de financiën het maar eemgszins toelaten, het oorspronkelijke subsidie voor de pa tronaten zou moeten worden gehandhaafd De instellingen hebben jarenlang die bedragen getrokken, en konden dan nog slechts met groote moeite rondkomen. Nu zouden ze het met nog minder moeten doen. Voor andere dingen die ook wel nuttig zijn, maar toch niet in die mate als het jeugdwerk, is ook wei geld beschikbaar. VOORZ. Het is mogelijk dat de Raad de begrooting wijzigt en het bedrag der subsidie verhoogt, maar destijds is het motiet voor deze verdeehng geweest, dat er slechts 1360 m totaal, beschikbaar was. 23

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 112