110 2 5 NQV dienst speciaal voor de minder gegoeden van zeer groot belang. VOORZ. Zoo'n schoolartsendienst is niet alleen voor de minder gegoeden, maar voor alle kinderen van belang. Ik wil het voorstel van den heer van Nieuwenhuijzen gaarne overnemen en voorstellen om B. W. te machtigen zoo spoedig mogelijk contact te zoeken met omliggende gemeenten. Deze voor bereidende maatregelen behoeven niets te kosten het is dus niet noodig hiervoor een post op de begrooting te plaatsen. Hoofdstuk IV wordt hierna z.h.s. aan genomen. HOOFDSTUK V Volkshuisvesting In verband met hetgeen t.a.v. dit hoofd stuk door de financieele commissie in haar rapport naar voren wordt gebracht, deelt de Voorz. mede dat B. W. zoo spoedig mogelijk in contact zullen treden met het Bestuur der R. K- Steenbergscne Bouwvereeniging en trachten een oplos sing te verkrijgen. Hoofdstuk V wordt vervolgens z.h.s. aangenomen. HOOFDSTUK VI Openbare Werken HOOFDSTUK VII Eigendommen niet voor den openbaren dienst bestemd, worden z.h.s. aangeno men. HOOFDSTUK VIII Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen dhr. RUIJTEN. Volgn. 233. Onderhoud van muziektenten 1100. Het onderhoud van de kiosk te Steen bergen laat ai veei te wenschen over. Nu is er in Kruisland nog een kiosk bijgej- komen zou dat bedrag van 1100 dus wei voldoende zijn. VOORZ. De kiosk te Steenbergen is niet in schitterende staat. De Gemeente- architect heeft reeds eenige noodzakelijke verbeteringen laten aanbrengen, maar ik geloot dat de toestand van de kiosk toch van dien aard is, dat we over een paar jaar een nieuwe zullen moeten bouwen. dhr. HERBERS dringt aan op spoe dige wijziging van de schoolgeldverorde ning, aangezien de betrokkenen anders hun geheelen aanslag direct zullen moeten betalen. VOORZ. Binnenkor i kunt U hierom trent nieuwe voorstellen verwachten. De menschen zullen echterr een voldoende tijd krijgen om hun aanslag te voldoen. dhr. HERBERS bespreekt vervolgens 'n geval waarin iemand die geen R.I.B. be- 22

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 111