2 g 1»/ >noc; Ik begrijp dat wij daarmee niet zoo maar opeens een schoolarts zullen heb ben, maar het begin moet m.i. gemaakt worden. Wanneer den Raad dezer Ge meente in beginsel de wenschelijkheid zou aannemen, kon het initiatief van Steenber gen uitgaan door met omliggende Ge meenten contact te zoeken. Een kleine som op de begrooting zou dan de moge lijkheid openen ten aanzien van de daar voor te maken kosten. Misschien is het nog niet eens noodig hiervoor een bedrag op de Begrooting te plaatsen. Volgens mijn inlichtingen kan 'n school arts een omgeving van ruim 40.000 in woners bewerken, waarbij dan wordt aan genomen dat daarin pi.m. 7000 school gaande kinderen zouden zijn. In een ge schrift van Dr. J. A. van Kranendonk Duffels, Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen dienst en tevens school arts te Breda komt deze tot een bereke ning van 31 ets. per ïnwoner, maar vol gens andere zeer betrouwbare inlichtingen zou dit een te dure exploitatie zijn en komt men met 20 ets. per inwoner wel ongeveer uit. Nu is het de groote vraaghoeveel de Provincie bij wil dragen. Dit is 'b.v. in Zuid-Holland de helft. Het is mij niet bekend, hoeveel Noord- Brabant elders bijdraagt. Mocht dit ook voor Noord Brabant 50 pCt. zijn, dan zou 't voor onze Gemeente slechts 10 ets. per inwoner bedragen, dus c.a. f1000 per jaar. Gezien het buitengewoon mooi en nuttige van een dergelijke instelling acht ik eene dergelijke uitgave niet alleen ge motiveerd maar beslist noodzakelijk. Wij kunnen als wij daarop letten willen, dage lijks menschen zien die met één of andere kwaal oi afwijking behept zijn dewelke bij tijdige geneeskundige behandeling niet zoo erg of geheei genezen zou zijn ge worden. Men mag dat nog niet altijd de schuld der ouders noemen, want het betreffende gevai kan reeds ernstig zijn, voor zijn het kunnen bemerken, terwijl geneeskundige hulp soms ook met het oog op de kosten te laat of in het geheel niet wordt ingeroepen. Daarom M.d.V. acht ik een instelling als deze v;an on berekenbaar nut, voorai voor minderge- goeden en zou ik den Raad willen voor stellen Steenbergen de eer te gunnen dit werk met kracht ter hand te nemen en hopelijk tot stand te brengen. dhr. van den BERGH. Ik wil 't voor stel van dhr. Nieuwenhuijzen gaarne on dersteunen. Ook ik acht een schoolartsen- ai

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 110