2 2. JAN. RR dagen zeer goed mogelijk is dat het woon wagenkamp in een minder goede positie verkeert. Dit zal trouwens wel het geval zijn met alle niet verharde terreinen. Of ter plaatse gebrek aan water bestaat betwij feit Spr. Bovendien is het niet gewenscht de zaak daar al te aanlokkelijk te maken. De gasten die aldaar onze gemeente be zoeken, zijn dikwijls niet de prettigste voor de omgeving. Spr. zou liever een al te veelvuldig bezoek van het woonwagen kamp niet willen stimuleeren. dhr. van den KIEBOOM. deelt mede dat sommige omwonenden o.a. zekere Rens dikwijls veel last nebben van de ge bruikers van liet woonwagenkamp. Deze komen daar gedurende den geheelen dag om water vragen, en stellen het voor alsof Rens verplicht is steeds gereed te staan om dit water te verstrekken. VOORZ. Het zou misschien te doen zijn om aan de woonwagenbewoners die op het terrein van het woonwagenkamp ver blijven mede te d eelen dat alhier gelegen heid zal worden gegeven om op een vast gesteld uur drinkwater te komen halen. dnr. HERBERS. meende dat het terrein nog niet geheel afgewerkt was. VOORZ. antwoordt dat dit wel het ge val is, en dat net in het afgeloopen jaar ook bewezen heeft zeer goed bruikbaar te zijn. Dat het door het slechte weer van dezen winter in een minder goeden staat verkeert kan Spr. zich best voorstellen. Hierna niemand meer het woord ver langende sluit de Voorzitter de openbare vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van den 1 8. MPJ. De Vooratter, De Secretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 11