108 2 5 NOV 'n^ maar we hebben nog geen nader bericht ontvangen. De Maatschappij wil echter zoo coulant mogelijk zijn, maar hoopt dat ook de Raad coulant zaï zijn. dhr. HERBERS. Ik ben al'heei dikwijls ais taxateur werkzaam geweêst en mijn indruk is, dat de verzekeringsmaatschap pijen meestal wei coulant zijn. dhr. v. NIEUWENHUIJZEN. Ik meen dat verschillende posten zeer laag ge raamd zijn, en dat min of meer wordt ge noopt op meevallen. B.v. volgens art. 14 presentiegelden, geraamd op f 190.-, vorig jaar uitgegeven 1 170.50. Ik geloot niet dat we met het geraamde bedrag toe komen. Voor schrijfioonen is mets uitgetrokken, vorig jaar f 1058.33. Volgnummer 18. Schoonhouden en on derhoud Gemeentehuis. Uitgetrokken f650 vorig jaar uitgegeven 1 1360.49, maar een Gemeentehuis hebben we met meer. Volgn. 16. Schrijf- en bureau-behoeften verminderd met f300. Dit alles is dus aanmerkelijk lager ge raamd dan vorig jaar. Ik zou liever niet meer zou laag ramen, want achteraf kan dat toch moeilijkheden opleveren. Verder zou ik gaarne vernemen, waarom de post schrijfioonen heelemaai is geschrapt. VOORZ. We hebben gemeend de be- grooting zoo zuinig mogelijk te moeten opzetten. Wanneer de bedragen eenmaal op de begrooting staan, worden ze ge makkelijk uitgegeven, en wanneer we van den beginne at aan een beetje hierop let ten, moeten we vanzelf zuinig zijn. De post schrijfioonen kan vervallen door dat de voormalige volontairs zijn aange steld als controleurs der steunregeling. Overigens hoop ik dat we met de ge raamde bedragen zullen rondkomen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zul len we hier met suppletoire begrootingen komen. Hoofdstuk II wordt vervolgens z.h.s aangenomen. HOOFDSTUK 111 Openbare veiligheid Wordt z.h.s. aangenomen. HOOFDSTUK IV Volksgezondheid dhr. van NIEUWENHUIJZEN. Bij de behandeling van de vorige begrooting heb ik de noodzakelijkheid betoogd van het invoeren van een schoolartsendienst voor deze en omliggende plaatsen. Ik zou gaar ne zien dat de mogelijkheid van een der gelijke instelling ernstig werd overwogen. 20

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 109