107 fc J 2 5 NOV !r,,?? maatregelen zaf nemen. Door de Maat schappij is toen bericht dat zij een ver tegenwoordiger zou zenden. dhr. HERBERS. Op 18 October jl. heb ik een schrijven gericht tot B. en W. met verzoek te mogen vernemen welke motie ven er bij de Verzekeringsmaatschappij hebben bestaan, om de geschatte waarde niet direkt uit te betalen, daar het ge meentehuis niet in herbouw was verze kerd. Op 12 October d.a.v. kreeg ik be richt van B. W. dat die motieven niet bekend waren. Artikel 288 Wetboek van Koophandel geeft toch duidelijk aan, dat als een gebouw niet in herbouw is ver zekerd, de gescnatte waarde direct moet worden uitbetaald. Art. 288 Wetboek van Koophandel luidt Bij verzekering van gebouwde eigen dommen wordt bedongen, ot dat de scha de aan het perceel overkomen zal worden vergoed, ot dat hetzelve, uiterlijk ten be- loope der verzekerde som, zal worden opgebouwd ot hersteld. In het eerste geval wordt de schade opgemaakt door de vergelijking der waar de van net perceel vóór de ramp, met het geen het overblijvend, dadelijk na den brand, waard isen de schade wordt alsdan in gereed geld voldaan. In net tweede geval is de verzekerde tot de wederopbouwing ot het herstel ver- pligt. De verzekeraar heeft het regt om toe te zien, dat de door hem te betalen gelden, binnen eenen, desnoods door den regter te bepalen tijd, werkelijk tot dat einde worden besteed, en kan de regter zelts aan den verzekerde, op de vordering van den verzekeraar, opleggen om, zoo daartoe gronden zijn, daarvoor voldoende zekerheid te stellen. Kunt hierover inlichtingen geven VOORZ. Nu U in de openbare zit ting over deze aangelegenheid spreekt, wil ik er ook op antwoorden, weet dat door ons van de oorspronkelijke taxatie een schrijven tot de Maatschappij is ge richt, waarin wordt aangedrongen op een hertaxatie. Dit heett tot gevolg gehad dat een der directeuren ons een bezoek heeft gebracht en deze heett medegedeeld dat de Maatschappij m ieder gevai de schade zoo coulant mogelijk zal regelen. Wij heb ben nu het Gemeentehuis zooveel moge lijk van puin enz. laten ontdoen, waar door de gebreken die door den brand zijn ontstaan, nog duidelijker tot uiting ko men. De Directeur was het met ons eens dat de schade te laag was getaxeerd, »9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 108