1-36 2 5 -j. ,n^R moet men wel denken, wanneer men het heeft over de machines in den landbouw. Ik kan dhr. Delhez nogmaals de ver zekering geven dat we ten aanzien van de distributie van goedkoope margarine diligent zijn. Aan den heer van den Bergh kan ik nog toevoegen dat we op het gebied der werkverschaffing actiejff zijn, en dat we zullen trachten, de verschillende water schapsbesturen die plannen gereed heb ben, te bewegen, zoo spoedig mogelijk met de uitvoering daarvan te beginnen. dhr. KOSTERMANS. heeft gelezen dat de minister voor de werkioozen dekens be schikbaar stelt, Spr. zou gaarne verne men of de gemeente reeds moeite gedaan heeft deze dekens te bekomen. VOORZ. Dat is reeds gebeurd. Vervolgens wordt overgegaan tot de ar tikel,sgewijze behandeling der begrooting. HOOFDSTUK I. Vroegere diensten. Wordt z. h. s. aangenomen. HOOFDSTUK II. Algemeen beheer. dhr. HERBERS. Volgno. 30. Verteerin gen Stembureaux. Van de laatste stem ming ligt hier nog steeds een rekening. Ik zou het Dagelijksch Bestuur willen ver zoeken om die rekening nu maar te beta len. De betrokkene heeft er in ieder geval zijn waar voor geleverd. Het beste is dus betalen, en niet meer over praten. VOORZ. Ik wil, wanneer de Raad daar op aandringt, die rekening wel betalen, maar ik heb nog steeds niet kunnen achter halen wie de bestelling gedaan heeft. dhr. HERBERS. Dit zal toch wel door iemand van het betrokken stembureau zijn gebeurd. Verder volgno. 39. Kosten verzekering brand- en stormschade. Vorig jaar is door storm van het ge meentehuis een schade toegebracht van ongeveer f 40. Dit bedrag is door de Ver zekeringsmaatschappij nooit uitbetaald. Hiertegen zullen we toch maatregelen moe ten nemen; ik begrijp niet waarom de maatschappij niet betaalt. VOORZ. We hebben reeds bij de Maat schappij op uitbetaling aangedrongen, on der mededeeling, dat wanneer deze niet spoedig geschiedt, de gemeente andere

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 107