2 5 r' py dikwijls moeilijk is, en ik ben dat met U eens. Maar laten we dan eens een oogen blik kijken naar hetgeen er in de steden gebeurt in vergelijking tot het platte land Het platte land wordt dan wel zeer sterk achtergesteld. Bovendien zijn wij tegenover onze werk looze ingezetenen eerst dan verantwoord, wanneer wij alles gedaan hebben wat mogelijk is. dhr. van den BERGH. Ik dank den voor zitter voor de toezegging dat al het moge lijke zal worden gedaan om zooveel mo gelijk de beschikking te krijgen over ob jecten van werkverschaffing. Ik hoop ech ter dat B. en W. het niet zoover zullen laten komen, dat eerst de werkloozen uit getrokken zijn, maar dat zij reeds eerder voor werkverschaffingsgelegenheid zullen zorgen. Dit zal voor de gemeente zélf de zaak ook veel gemakkelijker maken. We moeten er hier echter niet alleen over praten, maar ook actief werkzaam zijn. Voorkomen moet worden, dat alle arbeiders eerst op den steun komen. dhr. HUIJSMANS. Dhr. Delnez zegt dat de steun van het landbouwbedrijf niet onder controle staat. Hij zal waarschijnlijk niet met de zaak op de hoogte zijn, maar het is mij bekend dat het landbouwbedrijf onder strenge controle staat. dhr. van den BERGH. Ik wil ook aan nemen dat de controle op den steun van het landbouwbedrijf voldoende is. Maar de regeering ziet over het hoofd dat de land arbeiders ook tot het landbouwbedrijf be- hooren zij moest er voor zorgen dat de arbeidende menschen niet zoo vlug op straat werden gezet. De machines in den landbouw verdrin gen de arbeiders en bezorgen hen een steeds grooter ellende. dhr. JOCHEMS. Ik betwijfel of de ma chines de arbeiders verdringen,. Dezen lo mer was er volop werk; men kon zelfs geen arbeiders krijgen om te pikken en aardappelen te rooien. VOORZ. De debatten gaan buiten de orde. Wanneer de heeren meenen dat de zaak in het landbouwbedrijf niet goed ge regeld is, dan moeten ze zich wenden tot het betrokken Departement in Den Haag. Het is hier niet de juiste plaats om daarover te delïbereeren. Men kan echter den tijd niet terugzetten; daaraan 17

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 106