1 11 2 5 NOV en rechtvaardig moet aanvoelen. Verder wil ik van deze gelegenheid gebruik ma ken het Gemeentebestuur te verzoeken, ook een zoo groot mógelijke activiteit aan den dag te leggen voor het bekomen van de noodige objecten van Werkverschaffing Ik weet dat er voldoende werkgelegen heid is, maar daaraan hebben we nog niet zooveel. Hoofdzaak is dat dit werk ook wordt uitgevoerd. M. de V. Ik wil het hierbij laten. Kri tiek op het dagelijksch bestuur is in deze algemeene beschouwingen achterwege kun nen blijven. Hoewel wij natuurlijk ons standpunt dat deze tegenwoordige samen stelling van het College van Burgemeester en Wethouders nimmer onze instemming zal kunnen verkrijgen, zijn we toch overi gens den Raad dankbaar voor de aange name samenwerking die we hier en in de Commissies hebben kunnen voeren, en ik hoop dat ook in het toekomende begróó- tingsjaar weer zooveel mogelijk op een eendrachtige samenwerking zal mogen wor den gerekend. De R.K. Landarbeiderspartij zal wanneer we blijven op het terrein van het recht en de billijkheid, daartoe gaarne het hare bijdragen. dhr. van den BERGH. Ik sluit me vol komen aan bij het gesprokene door den beer Delhez, en wat ik vooral wil onder strepen is hetgeen er gezegd is over de werkverschaffingsobjecten. Laten we al het mogelijke doen om de menschen aan het werk te zetten. Men spreekt dikwijls over de gevaren van het communisme, maar er is geen beter middel om de menschen van het communisme af te houden, dan er werk voor op te zoeken. Geeft de men schen arbeid, en daardoor kunt U de geest van verzet en ontevredenheid bestrijden. de VOORZ. Ik wil de heeren die in eerste instantie het woord hebben ge voerd beantwoorden. De heer Herbers heeft in zijn algemeene beschouwingen eenige woorden aan mijn adres gericht en hij heeft gezegd zijn grieven nog eens te willen luchten en danzand er over. Ik voor mij voel thans weinig lust, om er nog verder op in te gaan. Wellicht is het voor de verhoudingen hier in den raad het beste dat ik thans van mijn kant ook zeg„zand er over". Laten we onder hetgeen in het verleden gebeurd is een streep zetten en trachten om voor de *4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 103