101 2 5 NOV. '^0 komst nog voor een 10 a 12 menschen in deze gemeente te bekomen zijn. Hier door wordt toch deze zoogenaamde soci ale maatregel, die er op was gericht dat de arbeiders met hun zeer geringe inkom sten aan goedkoope boter te helpen, tot een aanfluiting gemaakt. Ik wil hier niet spreken van een volksbedrog, maar wan neer de regeering op haar thans ingeno men standpunt blijft staan, zou ze tegen over het volk eerlijker en openhartiger han delen, met de geheele distributie van goed koope margarine maar stop te zetten. Als arbeidersafgevaardigden kunnen we aan dit laatste natuurlijk niet mewerken en daarom zou ik het Gemeentebestuur met aandrang willen verzoeken om bij den Minister de noodige stappen te doen, om een gunstiger regeling te verkrijgen. Wan neer deze actie van een gemeente uitgaat, heeft ze natuurlijk geen kans van slagen, maar laat het gemeentebestuur van Steen bergen het initiatief nemen, en aan alle Nederlandsche gemeenten, en zeker aan de plattelandsche gemeente het verzoek rich ten daaraan adhaesie te betuigen. Ook zou kunnen worden getracht een dergelijke ac tie te laten uitgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten. Ik ben er van overtuigd dat hierdoor een groot ar beidersbelang zou worden gediend. Een ander punt wat ik hier even in overweging wil brengen is de steunrege ling. Door de R.K. Organisaties is het initiatief genomen om de gemeente Steen bergen in de 8ste in plaats van in de 9e klasse der steunregeling te brengen. Een onderzoek heeft uitgewezen dat de kosten voor de gemeente hierdoor niet belangrijk zullen stijgen. Mag ik het Gemeentebe stuur met klem verzoeken, in deze de grootst mogelijke activiteit te betrach ten en deze zaak zoo vlug mogelijk af te werken. Ik durf het Gemeentebestuur zelf wel voorspellen dat het op dit terrein in Den Haag geen gemakkelijke taak zal heb ben. De Heeren in Den Haag hebben al tijd nog wat meer respect voor de groo- te steden dan voor het rustige Brabant- sche platteland. Maar wij zijn tegenover onze werkloo zen eerst dan verantwoord wanneer we zelf ons uiterste best hebben gedaan, om ook op het terrein van de steunrege ling te bereiken, wat iedereen als billijk 13

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 102