2 5 ripy Reeds herhaalde malen zijn ook van zeer deskundige zijde stemmen op gegaan om den steun aan het landbouw bedrijf afhankelijk te stellen van het uit betaalde arbeidsloon. De regeering voelt er niets voor, en zegt dat niet de boer of de grondbezitter gesteund wordt, maar wel het bedrijf. De vraag is echter wie dje centen van de steun opstrijkt, in wiens zak ken komen de steungelden terecht. Het is dikwijls van werkgeverszijde dat we hooren klagen over de kosten die de gemeente zich heeft te getroosten, voor werkloozenzorg, dikwijls nog met de op merking erbij dat de arbeider te lui ge worden zijn om te werken. Dergelijke be schuldigingen kan men gemakkelijk uiten; tweemaal per dag kan men de arbeiders in lange rijen zien staan om zich te mei den voor een schamel steunbedrag, en het is dus voor iedereen waar te nemen, hoe de arbeider voortdurend om steun moet aankloppen. Deze steunregeling is volkomen open baar. Maar de millioenen die aan steun voor het landbouwbedrijf worden uitge keerd, de kolossale bedragen die deze steuntrekkers, dikwijls per auto, gaan in- casseeren, daarvan merkt de groote massa niets. Ik heb dit bij deze gelegenheid eens even willen opmerken, om dikwijls totaal onverdiende blaam van de werklooze ar beiders af te wentelen, en ik wil hierbij aan iedere inwoner van Steenbergen die het wil hooren, nog eens nadrukkelijk zeg gen dat 99 pet. van de arbeiders niet te lui is om te werken. Maar ik voeg er ook dit aan toe, dat ik bezien van het stand punt der solidariteit meer respect heb voor een werkman die voor f8.per week o p de steun blijft, dan voor f 10. of f 11per week te gaan werken. Want dit laatste zal op den duur de arbeiders klasse in nog grooter ellende dompelen. Ook de Katholieke werkgevers dienen langzamerhand eens in te zien, dat de liberale stelregel dat arbeid een koop waar is, niet opgaat. Wanneer ik thans wat meer in bijzonder heden mag afdalen dan zou ik op de eerste plaats mijn misnoegen te kennen willer. geven, over de nieuwe regeling van den Minister inzake de distributie voor onvermengde margarine. Deze goedkoope boter zal in de toe- ia

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 101