~^g~~" wt»-» ^is-0-^2s>>»<, 2 2. JAN. R" goedkeuring van Ged. Staten besloten tot kostelooze overdracht aan de P.N.E.M. -*• van de terreintjes waarop zijn geplaatst 0Ïc de transformatorhuisjes aan den Stoofdijk, den Dorpsweg te de Heen en den Sasweg. Rondvraa g. dhr. HUIJSMANS zegt dat hij de vo rige vergadering sprekende over de straat verlichting niet bedoelde de straatverlich ting te Steenbergen, doch die van de Heen De aanmerkingen die Spr. op de notulen wilde maken hielden daarmee verband. Nadien hebben Spr. nog verschillende klachten bereikt, o.a. dat het is voorgeko men dat de straatverlichting op Zondag na de eerste Mis aanging en dan tot 10 uur brandde. VOORZ. De straatverlichting van de Heen wordt op het oogenblik door den- zelfden persoon bediend als die te Steen bergen. Deze persoon ontvangt van het Gemeentebestuur een lijst, waarop vermeld staan de uren gedurende welke de lan taarns moeten branden. Er wordt rekening mee gehouden dat op tijdstippen waarop de maan helder moet schijnen de straatver lichting niet brandt. Nu is het mogelijk dat het wolkendek de bewoners van de Heen parten heeft gespeeld. dhr. HUIJSMANS. Dat is mogelijk, maar daarmee praat U niet weg dat het toch niet in orde is dat de straatlantaarns gedurende de feestdagen, voor de eerste Mis niet brandden maar wel na afloop daarvan tot ongeveer 10 uur in den voor middag. VOORZ. Ik zal de zaak laten onderzoe ken. Ik heb ook gezien dat iemand van de Heen al begonnen is met een ingezon den stuk in de krant te schrijven, en dat is niet de manier om van mij veel gedaan te krijgen. Wanneer men met mij de zaak wil komen bespreken, dan ben ik daartoe al tijd bereid, maar van anonieme ingezon den stukken trek ik me niets aan. dhr. JOCHEMS. vraagt ook de straat verlichting te Kruisland eens te doen con troleeren. dhr. KOSTERMANS. merkt op dat het woonwagenkamp den laatsten tijd niet bruikbaar is. Dit is te rot en bovendien hebben de menschen d aar geen licht en geen water. VOORZ. antwoordt dat het tengevolge van de aanhoudende regens der laatste 'atyb

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1936 | | pagina 10