11 JAN. 1928 burg werd een' bedrag van f 50.000 beschik baar gesteld voor een zoodanig doel en Tilburg J. /r//Ax^ met zijn uitgebreide arbeidersbevolking zal er c/'toch ook wel niet zoo kapitaalkrachtig voor staan. Ik meen dat het voorstel der financieele commissie, dat mij zeer gematigd voorkomt, reeds rekening hondt met den financieelen toestand der gemeente. De opmerking van den heer Leijs dat in het subsidie voor 1/1 gedeelte door andersdenkenden wordt bijgedragen kan juist zijn. Maar als we ook op een ander terrein aldus gaan redeneeren, bijv. bij de salarieering der Roomsche en Protestante geestelijken, dan zien we dat veel Roomsch geld gebruikt wordt voor de salarieering der Protestante geeste lijken. Dat is echter iets waar wij niet over denken. dhr. LEIJS. Dat is Rjjks politiek. dhr. v. LOON. U haalde zoojuist aan de scheiding van Kerk en Staat, en dat is even eens een onderwerp van Rijkspolitiek. Daarom achtte ik me ook gerechtigd aldus op uw ge zegde te reageeren. dhr. LEIJS. Ik ben het toch niet met u eens. U moet niet vergeten dat Nederland nog altijd een niet-Katholiek land is. Met het ge zegde van den voorz. dat geld van katholieken gebruikt wordt voor anti-katholieke doeleinden kan ik mij heelemaal niet vereenigen. Daarvan is mij geen enkel geval bekend, 't Is wel erg gemakkelijk om dat hier even te zeggen, maar u zult me een plezier doen, door uw gezegde eens met een voorbeeld te staven. dhr. HERBERS. Als ik met het voorstel kom om iets te bezuinigen, dan wordt dat op alle mogelijke manieren tegen gewerkt. Daarom wil ik nu wel eens zien dat de financieele com missie de bron aangeeft, waarnit we het geld voor dit subsidie kunnen putten. Zonder dat, kan ik mijn stem niet aan het voorstel geven. dhr. BAZELIER. Ik ben in principe niet tegen het voorstel, maar omdat thans de finan ciën der gemeente het niet toelaten kan ik mijn stem er niet aan geven. Ik heb echter reeds een andere wijze aan de hand gedaan om het kerkbestuur te helpen. Laat het kerkbe stuur coliecteeren bij de ingezetenen, dan kunnen ze zelf de subsidie bij elkaar trachten te brengen. Ik wil wel geven. dhr. LEIJS. Ik wil nog een voorbeeld aan halen. In een der vorige vergaderingen is een verzoek van de Bouwvereeniging ingekomen. Toen is de geheele raad er voor teruggeschrikt 8 f

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 9