8 DEC. 1928 J.,ul needs lang verbeterd mop ten werden. Dit is inteer dan urgent. Ik hoop dat het D. B. dit werk nu eens voor Kerstmis zial laten klaar maken. VOORZ. We hebben den tijdelijkjen Gcm. Opzichter reeds opgedragen zon spoedig mogelijk alles voor de aanbeste ding, gereed te miaken. dhr. BAZELIER. Hoe is het met ilage- injan Dat schijnt ongeveer niemand te wieten. Desgiewensteht wil ik hierover wel eens in besloten vergadering spreken. YOORZ. Ik weet 't zelf ook niet. dhr. HEBBERS dringt eveneens aan op spoedige verbetering: van het gedeelte van de Kruispoort, van Dekkers tot Peeters. VOORZ. U zit in de oommissie voor We gten en Waterleidingen. Laat U in het rap port een middel aangeven; B. en Wl zul len diat steeds gaarne vernemen. dhr. v. BERGEN, acht eveneens eten spoedige oplossing: wel mogelijk1. De VOORZ. schorst dan de openbare vergadering. Na heropening' wordt op voorstel vim' dien Voorzitter met aigemeene stemmen toesloten tot vaststelling! ,van het volgende dekterstarief voor de gemeente-veldwach ters. Voor de Kom f 0.75 per visite; voor de Welberg f 1.— p. visite; voor de Hfeien f2.50 per visite; voor een Recept f 0.50; voor een keuring f 2.50 per persooin. Dit tarief geldt ook voor den dokter te Kruisland. dhr. THEUNISSE. Verzoekt opname in het 'besluit dat de gratis genejteskundig'e be handeling alleen gleldt voor den persoon en niet voor diens gezin. Hierna wordt met aigemeene stemimen toesloten de aan het Wit-Gele Kruis te Steenbergten verleende subsidie zoodanig 'te splitsen dat een bedrag van f 125.!b|e- stehikbaar komt vopr het consultatie-bu reau. t Benoeming leden Burgerlijk Armtoest uur. Periodieke aftreding van C'hr. Mol, en 'bedanken van K. A. T. Testers, in wiens plaats door B. en W. wordt aanbevolen J. B. die Vree. dhr. THEUNISSE deelt mede (lat dhr. 0. de Vree hem' hajeft gezegd dat hij: de Benoeming in geen geval kan aannemen. 8 O O

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 93