91 1 8 DEC. 1928 dhr. HERBERS dringt noginaals aan op verbetering der Schoolstraat, vooral ter wille van ©enige t. b. c.-Lijders dite in deze straat wonen, en nu weer uit de ba rakken in hunne woning zijn teruggekeerd is spoedige verbetering zeer gewen scht, daar voor deze mensehen de toestand on houdbaar is. Spr. dringt er op aan dat deze straat zoo, spoedig mogelijk in orde zal worden gebracht. VOORZ. Die Schoolstraat wordt spoedig in orde gemaakt. De ziekte van den heer I logeman was hiervoor een sta in den weg doich nu deze ziek' blijft, zullen wje! [liet werk zoo. spoedig mogelijk aan den fijdelijken opzichter opdragen. dhr. v. BERGEN. Ik had verwacht dat deze vergaderingi het rapport betreffende d? verbetering van de Kruispoort wiel ter tajfe'l Z|0|U zijn gebracht. De toestand vanaf Dekkers tot Poeters is Verschrikkelijk. De mCnschen zouden d«ar in dezen tijd van het jaar een von der 'mfoeten leggen oiiri op straat te komen. De stoepen zijn versleten, en nieuwe wor den niet .geplaatst onidat men wacht op de trottoirs. Djaaroim1 acht ik het nood zakelijk dat ook dit stuk' bij' de verbete ring van de Kruispoort wordt betrokken De materialen zijn toch .voorradig. Juist omdat hier de toestand zooi onhoudbaar is zouden we dit stuk moeten verbeteren^ voordat de geheele Kruispoort verbeterd Wordt, wiant dat zal no;g wel een tijdje kunnen duren. VOORZ. We stellen ons voor dat indien de Qomlnissie voor Wegen en Waterleidin gen lniar rapport over de verbetering van (d|e Kruispoort uitbrengt, zij ook dit gedeelte daarin zal betrekken. Een afdoen de verbetering: zal echter zeer moeilijk zijn, otadat de huizen zeer laag gelagen zijn. dhr. BAZELIER. Ik ga acooord met het gesprokene door den heer van Bergen, Imliar ben het eens met het bezwaar van iden voorzitter. Als we nu een trottoir gaan, leggen, dan zullen we het misschien later weer 'moeten opbreken, omdat die huizen Zslaag slaan. Dit mag wel eens goed worden uitgepast. Verder heb ik nog iets, wUl de Voorzitter mij iederen kjeer lal heeft toegezegd, n.l. die verbetering; van üe dekplank bij de Markt. Die plank' springt op, wat zeer gevaarlijk is. Als' er toevallig een fietser tegen rijdt, kun nen we een ongeluk hebben. Ik 'ben üi t vopr groote uitgaven, maar die plank 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 92