I C-(hblx/cL Q 0 o V 0 1 8 DEC. 1928 zim.ee bedoeld als door dhr. van Bergen ii glezegd. De voorgestelde machtiging' wordl hier na met alge me ene stemmen verleend. Voorstel van B. en W. tol nadere vaststelling der vergoeding ingevolge art. 101 8ste lid L. O.-wet over de jaren -1924 t/rn 1926 vioioir de bijzonder® school te de Heen. Met algenxeene stemmen wordt besloten onder de door genoemd schoolbestuur w|er kelijk gemiaakte kosten alsnog! op te ne men een bedrag van f 233.— wegjens admi nistratiekosten. 4. Aanmerking Gem.-Begp,anting 1929 5. Wijziging Gem1. Begroeting 1928 Z. 'h. s. wordt besloten de vooirgiesteldje wijzigingen aan te brengen. 6. Vaststelling suppletoir Kohier Hon denbelasting 1928. Dit kohier wordt vastgesteld op f 105.— 7. Beschikbaarstelling1 gedeelte Markt terrein voor de plaatsing van een H. Hiart-mionument. (Stukken No. 8, 9, 16, 30 en 30 a.) dhr. BAZELIER acht het gewenscht dit foleeld zoo dicht mogelijk bij' de Kerk te plaatsen, waardoor een zoo gróót mó gelijk gedeelte van h)et Marktplein voor productieve doeleinden behouden blijft. dhr. THEUNISSE. De vorige verga dering is door mij teglen dit voorstel ge stemd niet omdat ik voor dergelijke dotel- teinden absoluut geen grond wil beschik baar stellen maar omdat ik nog steeds ïn de veronderstelling verkeer dat ook kui ten het Mjarktplein voor dit H. Hart-mo nument een waardige plaats te vindien is. Dit is de reden dat ik thans tegen ointfitek- king |aan den openbaren dienst stem'. Hierna wordt met algemeen® stemmen niet uitzondering van den lieer Theu- ni e —besloten overeenkomstig het voor stel van B. en W. (Stukken Noi. 30 en!30:a) Hierna komt in behandeling een schrij ven d.d. 25 October 1928 Van den heer N. van Bergen betreffende slub.iidieering bewaarscholen (Stukken No.. 21) dhr. THEUNISSE neemt na de uiteen zetting in liet schrijven Van dhr. Van Ber gen, zijn bewering, als zou Kruisland op dit punt stiefmoederlijk worden bedjeield, terug. 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1928 | | pagina 91